زوایای شیب و wire EDM

زوایای شیب و wire EDM

زوایای شیب و wire EDM

این نرم افزار می تواند به فرسایش پی در پی در طول برش اریب با وایر EDM کمک کند .

نرم افزار می تواند خطاهای ایجاد شده با سرعتهای برش مختلف بین شکلهای بالایی و پایینی را در برش قسمتهایی چهار محوری جبران کند ، همانطوریکه نشان داده شده است .

صاف بودن دیوار  یا درستی زاویه اغلب چالشی برای اپراتور ایجاد می کند زمانیکه می خواهد زوایای شیب را بپوشاند . چندین عامل در پروسه EDM بر درستی زاویه اثر می گذارد . دما ، طراحی دستگاه ، ضخامت مواد و تکنولوؤی دستگاه بر برش زاویه ی شیب مورد نظر تاثیر می گذارد . ساختار هندسی هم بر درستی زاویه تاثیر گذار است . شکل نمونه در قسمت بالای قطعه ی کاری و شکل مطابق با ان در قسمت پایین تاثیر زیادی بر این پروسه دارد که چگونه زاویه درست با وایر EDM حاصل میشود .

برای تصویر سازی این فرضیه  بازی اسکیت را در نظر بگیرید . اسکیت بازها شروع به چرخیدن اطراف خطوط در وسط  رینگ می کنند . اسکی باز در انتهای خط به ارامی دور نقاط میچرخد با توجه به اینکه باید سریع خود را نگه دارد . تمام این مراحل را هنگام برش زوایه های شیب باید مورد توجه قرار داد در حالیکه سرعتش را کم می کند اطراف نواحی میچرخد تا به قسمت پایینی برسد و انرا شکل دهد . اگر اسکیت بازها به کندی روی یخ حرکت کنند  یخ زیر پایش سریعتر از اسکیت بازهایی که تند حرکت می کنند ، اب میشود .

چالش

یک نمونه استوانه ایی شکل را با لبه هایی در قسمت بالا در نظر بگیرید و به طور عمودی از وسط با وایر EDM برش دهید  . از یک سمت در انتهای دیگر عریض تر به نظر می رسد . زمانیکه اپراتور برش شکل استوانه ایی با شکل دهی قسمت بالا برای حرکت محوری U و V و قسمت انتهایی را برنامه ریزی می کند .( بله این پروسه را با وارد کردن فرمان زاویه ی شیب به جای این برنامه ریزی چهار محوری می توان انجام داد اما برای توضیح بهتر جنبه ی دیگر برای برش زوایای درست را با استفاده از برنامه ی ۴ محوره را مورد بحث قرار خواهیم داد . ) وقتی وایر قطعه کاری را تحت سایش قرار میدهد حرکت کندتر در جهت مقابل ادامه می یابد به عبارت دیگر اگر سیم کندتر حرکت کند مواد بیشتری سایش پیدا می کنند مثل حالتی که اسکیت باز روی یخ داشت .

در شکل استوانه ایی ، محورهای U و X با سرعت کمتری در شعاع بالایی نسبت به محورهای X و Y در شعاع پایین حرکت خواهند کرد . به این معنا که مواد بیشتری از قسمت بالا ماشینکاری و از قسمت انتهایی برداشته میشوند . شعاع در واقع در قسمت بالا کوچکتر از ان حدی خواهد بود که برنامه ریزی شده بود  .

راه حل

نرم افزارهای مدرن با ویژگی خاصی به دستگاه این امکان را میدهد تا کار را اغاز و زاویه ی شیب روی سیم را تغییر دهند . این پروسه برای جبران پوشش اضافی بر روی قسمت انتهایی قطعه ی کاری به واسطه تفاضل میان سرعت معکوس در محورهای X و Y و U وv است . پروسه ی کنترلی می گوید زاویه ی برنامه ریزی شده سیم تغییر کند تا فرسایش اضافی جبران شود در نتیجه اپراتور به راحتی می تواند زاویه دلخواه را به دست اورد . با یک داده ی ساده دستگاه می تواند تمام محاسبات مورد نیاز برای برش درست زاویه را محاسبه کند .

برای مثال زمانیکه فواصل در حال حرکت سیم در امتداد سطوح بالا و پایین متفاوت باشد ، سرعت حرکت سیم در هر سطح متفاوت خواهد بود به همان صورت هم محورهای x و y با موقعیت عمودی تفاوت دارند . در طول مسیر برنامه ریزی شده یک پروسه ی سوختن بالایی و پایینی رخ میدهد با توجه به تفاوت در اندازه های مورد نیاز متغیر خواهد بود . جبران شیب حجمی میتواند بر مبنای اندازه های برنامه ریزی شده بر روی صفحه ی داده ی EDM با استفاده از برش تستی ، تطابق کلی را نشان دهد . جبران شیب هم با نرم افزار ساده ایی فعال میشود درنتیجه اپراتور می تواند یک تکنولوژی برش مناسب را انتخاب کند و سپس ارزش جبرانی را در رجیستر ثبت کند . برای درستی بهتر ، نقاط اندازه گیری باید در شروع نقطه میانی و انتهای قسمت برنامه ریزی شده در پروفایل بالا و پایین مشخص شود . برش شیب با سیم EDM میتواند به صورت درست و موثری با سیستم ها و تکنیک های مناسب انجام شود . یک سیستم کششی دوقلوی سروموتور و نرم افزار کنترلی ، فرسایش بیشتر در طول برش شیب را جبران می کنند که نتایج برشی مطلوبی به همراه دارد .

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد