سیستم های راهگاه گرم –بخش دوم

سیستم های راهگاه گرم –بخش دوم

راهگاه های عایق

قالبهای راهگاه عایق دارای گذرگاه های بسیار بزرگی دارند که در صفحه قالب، شکل گرفته اند. این گذرگاه ها دارای اندازه مناسبی هستند که در شرایط عملیاتی، اثر عایقی پلاستیک (منجمد شده در دیواره ی راهگاه) همراه با حرارت اعمال شده توسط هر تزریق، مسیر جریان مذاب باز را حفظ می کند.

انواع سیستم های راهگاه گرم

راهگاه های گرم

سیستم های راهگاه گرم، دو نوع  هستند: گرمایش داخلی گرم و گرمایش خارجی. مشخصات سیستم اول عبارتند از:  گرمایش داخلی، گذرگاه های جریان حلقه ای متحد المرکز همراه با گرمایی که توسط میله و اژدر مستقر در گذرگاه تامین می شود.  این سیستم از اثر عایقی پلاستیک برای کاهش انتقال حرارت (هدر رفت) به دیگر قسمت های قالب استفاده می کند. سیستم دوم شامل یک مانیفولد گرم کن فشنگی  همراه با گذرگاه های جریان داخلی است. مانیفولد با ویژگی های عایقی مختلفی طراحی شده است تا بتوان آن را از سایر بخش های قالب تفکیک کرد، و در نتیجه موجب کاهش انتقال حرارت (هدر رفت) شد.

جدول ۱٫ مزایا و معایب سیستم های راهگاه گرم

نوع راهگاه گرم

مزایا

معایب

عایقی

-عدم طراحی پیچیده

-هزینه ساخت کم

-انجماد نامطلوب در گیت

-نیاز به چرخه سریع برای حفظ حالت گدازه

-زمان راه اندازی طولانی برای تثبیت دمای گدازه

مشکل در پر کردن یکنواحت قالب

گرمایش داخلی

-توزیع گرمای بهتر

-قدرت گرمایش کم

-حجم گدازه کم است بنابراین زمان راکد بودن گدازه ی جاری کوتاه تر است

-هزینه زیاد و طراحی پیچیده

-نیاز به تعادل سازی دقیق و کنترل گرمای پیچیده

-لزوم در نظر گرفتن گستره ی دمایی اجزای مختلف قالب

-خطر آسیب رسیدن به مواد بخاطر سرعت جریان بالا

گرمایش خارجی

-توزیع گرمای بهتر

-کنترل دمای بهتر بخاطر سرعت جریان کم ناشی از کانال های بزرگ

-هزینه زیاد و طراحی پیچیده

-لزوم جداسازی از بلوک قالب

-لزوم در نظر گرفتن گستره ی دمایی سیستم راهگاه گرم بخاطر نصب کردن آن به قالب

-لزم وجود قدت گرمایشی بالا

شکل ۱

شکل ۱ یک الگوی شماتیک از سه نوع سیستم راهگاه گرم را با توجه نازل تزریق آنها نشان می دهد.

شکل ۱: انواع سیستم های راهگاه گرم:  (الف) راهگاه گرم عایق، (ب) سیستم راهگاه گرم گرمایش داخلی، و (ج) سیستم راهگاه گرم گرمایش خارجی.

با توجه به مانیفولد، دو امکان گرمایش خارجی و داخلی به صورت شماتیک در شکل ۲ نشان داده شده است در حالی که شکل ۳ شرایط جریان و توزیع دمای برآیند را در موا مذاب برای هر دو نوع گرمایش نشان می دهد.

شکل ۲: برش عرضی جریان کانال در مانیفولد: الف) داخلی ؛ ب) خارجی

سیستم های گرمایش خارجی و داخلی

ترکیبات متععدی از مانیفولد ها و نازل ها  در سیستم های راهگاه گرم وجود دارد که هر کدام نسبت به کاربردهای خاص خود مزایا و معایبی دارند.

شکل ۳: ترکیب های ممکن بین منیفولدها و نازل ها.

مزایا و معایب اصلی این دو سیستم را می توانید در شکل زیر ببینید

شکل ۳

شکل ۳: سیستم های راهگاه گرم. مقایسه سیستم های گرمایش داخلی و خارجی.

کاربردها و امکانات متعدد سیستم های راهگاه گرم در قالب قالب گیری تزریقی، در شکل ۴ نشان داده شده است.

شکل ۴: روش های انتقال گدازه ذوب در قالب های تزریق

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد