تعیین تعداد کورس با استفاده از سرعت برش و طول کورس

 • تعیین تعداد کورس با استفاده از سرعت برش و طول کورس
  برای به دست آوردن تعداد کورس مضاعف،کافی است به جدول ۱ رجوع کرده با توجه به جنس قطعه کار ،مقدار آن را انتخاب می کنیم و طول کورس را با اضافه کردن مقدار پیشرو و پسرو به اندازه طول قطعه کار محاسبه کرده در معادله اصلی قرار می دهیم:

فرمول۱:تعیین تعداد کورس

معادله اصلی

معادله اصلی

n = تعداد کورس مضاعف بر حسب H/min
Vm = سرعت برش بر حسب m/min
L = طول کورس رنده بر حسب میلیمتر

 • تعین تعداد کورس با استفاده از دیاگرام
  بر روی بدنه ماشینهای صفحه تراش دیاگرامی نصب گردیده که برای سرعت عمل از آن استفاده می گردد. با معلوم بودن طول کورس و سرعت برش می توان تعداد کورس مضاعف قابل تنظیم را به دست آورد.دیاگرام شماره ۱ نشان دهنده ۶ کورس تنظیمی بر رو ی ماشین است. چنانچه در محاسبات تعداد کورس مضاعف عددی بود که در بین اعداد قابل تنظیم دیاگرام نبود ،کورس مضاعفی در نظر گرفته می شود که به آن عدد نزدیک تر است.

دیاگرام ۱:تعین تعداد کورس با استفاده از دیاگرام

دیاگرام

دیاگرام

 • تعریف مقدار پیشروی
  پیشروی در صفحه تراش عبارت است از تغییر مکان میز در هر کورس مضاعف و نزدیک کردن کار به رنده،قبل از این که رنده به کار برسد.در حقیقت زمانی که با رنده به صورت آزاد حرکت برگشت را انجام می دهند و قبل از اینکه حرکت رفت را آغاز کند پیشروی صورت گرفته و قطعه کار به اندازه مورد نظر به وسیله مکانیزم مربوط به آن تغییر مکان یافته در امتداد حرکت کشاب که رتده بر روی آن سوار شده است قرار می گیرد.

شکل ۲:مقدار پیشروی

مقدار پیشروی

مقدار پیشروی

 • مکانیزم حرکت پیشروی
  چرخ لنگی با شکافT شکل به وسیله میل وسط چرخ طیار ماشین به گردش در می آید.در داخل شکاف این چرخ میله ای حرکت می کند و در هر نقطه ای می توان آن را تنظیم کرد.از طرف دیگر،روی میله پیچ هادی میز یک چرخ دندانه دار تعبیه شده که در شیارهای آن شیطانکی جا می افتد.سر شیطانک به صورت یک طرفه پخ خورده زمانی که چرخ دندانه دار به صورت خود کار به حرکت در می آید دیواره پخ خورده با چرخ دندانه دار برخورد کرده باعث جمع شدن یا بالا رفتن شیطانک شده در شکاف بعدی یا شکاف مورد نظر قرار می گیرد.به این ترتیب ؛حرکت بار خودکار صورت می گیرد.برای تغییر جهت کافی است شیطانک را بلند کرده ˚۱۸۰ چرخانده و در شکاف قرار داد. پیشروی در ماشین صفحه تراش به دو صورت انجام می گیرد: پیشروی میز ،پیشروی کله گی.
  هر دو پیشروی ،هم به صورت دستی و هم خودکار امکانپذیر است.

شکل ۳:مکانیزم حرکت پیشروی

مکانیزم حرکت پیشروی

مکانیزم حرکت پیشروی

 • مکانیزم پیشروی خودکار کله گی
  از طریق چرخ دنده های مخروطی و کلاچ دنده دار دو طرفه- که به وسیله یک اهرم کنترل می شود- از جعبه دنده اصلی به پیچ سوپرت عمودی منتقل شده و سوپرت را در امتداد حرکت قائم به بالا و پایین هدایت می کند.برلبه دیواره ماشین در امتداد کشاب یک بادامک برای تنظیم پیشروی قائم تعبیه شده که با غلتکی که روی کشاب سوار شده در ارتباط است.هنگامی که غلتک با بادامک تماس پیدا می کند چرخ دندانه دار به اندازه کورس تنظیمی که از ۵ بار تغذیه که از ۰٫۲ میلیمتر تا۱ میلیمتر در هر کورس است گردش کرده پیشروی را به پیچ سوپرت انتقال می دهد.شیطانک سوار شده بر غلتک کار تعیین جهت پیشروی را انجام می دهد.
 • انتخاب مقدار پیشروی از جدول ۱

  چون مقدار پیشروی میز در ماشین صفحه تراش کورس کوتاه مکانیکی از طریق شعاع لنگ تعیین می شود و با توجه به محدودیت این شعاع ،پیشروی ،از ۵ حالت خاص تجاوز نکرده تابع عواملی مانند:سرعت برش،جنس قطعه کار،جنس ابزارو توان ماشین می باشد. این ۵ حالت بر روی سطح چرخ لنگ نوشته شده است و هر چه فاصله اهرم نوسان کننده از مرکز دور شود،پیشروی زیادتر می شود .پیشروی میز در صفحه تراش ۱۵/۴۲ تبریز از ۰٫۲ میلیمتر در هر کورس مضاعف شروع و به ترتیب به:۰٫۴،۰٫۶،۰٫۸ و۱ میلیمتر در هر کورس ختم می گردد.

ابتدای صفحه


منبع:
کارگاه ساخت
فنی و حرفه ای (گروه تحصیلی مکانیک)
(رشته های ساخت و تولید- نقشه کشی عمومی)