انواع تیغه فرزها

 • انواع تیغه فرزها
  تیغه فرزها دارای انواع و اندازه های مختلفی هستند که از لحاظ شکل ،اندازه ،تعداد دندانه،نوع کار،نوع تولید،طرز بستن و غیره با یکدیگر فرق دارند و تقسیم بندی می شوند.
 • طبقه بندی بر حسب نوع تولید دندانه
  از نظر نوع تولید تیغه فرزها به دو دسته تقسیم می شوند :
  الف) تیغه فرزهای با دندانه های فرز کاری شده: لبه های برنده این تیغه فرزها به وسیله فرز کاری انجام می گیرد و شکل نهایی این تیغه ها از طریق سنگ زنی حاصل می شود .تیز کردن این تیغه ها خیلی آسان است و از سطح آزاد ،یعنی محیط خارجی سنگ زنی می کنند،اما عیب آن در این است که اندازه اصلی قطر تیغه کم می شود و پهنای فاز تیغه فرز C بیشتر می شود و عمق شیارهای تیغه فرزh کم می شود و در این صورت شیارها پس از مدتی باید عمیقتر گردد. در شکل زیر مشخصات تیغه فرز نشان داده شده است.

شکل ۱: تیغه فرزهای با دندانه های فرز کاری شده

تیغه فرزهای با دندانه های فرز کاری شده

تیغه فرزهای با دندانه های فرز کاری شده

ب) تیغه فرزهای پشت تراشی شده: برای فرز کاری سطوح فرم دار از تیغه فرزهای پشت تراشیده شده استفاده می شود.
شکل خارجی این تیغه ها قبلا تراشیده شده استفاده می شود.
شکل خارجی این تیغه ها قبلا تراشیده شده و شیارهای مخصوص برای خروج براده در آنها ایجاد می شود. این رنده ها با تیغه فرزهای زاویه دار مخصوص براده برداری می شود.
این تیغه ها در هنگام تیز کردن فقط از سطح براده تیز می شود و در نتیجه،شکل لبه برنده این تیغه ها با سنگ زدن و تیز کردن تغییر نمی کند در شکلهای زیر چند نوع از تیغه فرزهای فرم و تیز کردن آنها را می بینید.

شکل ۲:تیغه فرزهای پشت تراشی شده

تیغه فرزهای پشت تراشی شده

تیغه فرزهای پشت تراشی شده

شکل ۳: تیغه های فرز فرم

تیغه های فرز فرم

تیغه های فرز فرم

شکل ۴: تیز کردن تیغه فرزهای غلتکی

تیز کردن تیغه فرزهای غلتکی

تیز کردن تیغه فرزهای غلتکی

 • تقسیم بندی بر حسب شکل و سطح تیغه ها
  از نظر شکل و سطح تیغه ها انواع مختلف دارند؛ از جمله تیغه فرزهای غلتکی، تیغه فرزهای غلتکی پیشانی تراش ، تیغه فرزهای زاویه دار ،پولکی،فرمی،چرخ دنده تراش، اره ای و تیغچه دار را می توان نام برد که در این مبحث فقط تیغه فرزهای غلتکی ،غلتکی پیشانی تراش و تیغچه دار را شرح می دهیم:
  تیغه فرزهای غلتکی: این تیغه فرزها فقط لبه برنده محیطی دارند و آنها را برای روتراشی و پرداخت سطوح هموار در ماشینهای فرز افقی به کار می برند(شکل زیر ).
  این تیغه ها به دو شکل دنباله دار و یا سوراخدار ساخته می شوند و مشخصات آنها قطر،جنس،اندازه سوراخ در پیشلنی این تیغه ها ثبت شده است.

شکل۵:تیغه های فرز غلتکی

تیغه های فرز غلتکی

تیغه های فرز غلتکی

تیغه فرزهای غلتکی پیشانی تراش: این تیغه فرزها نه تنها در روی محیط خود لبه های برنده مانند تیغه فرزهای غلتکی دارند بلکه در سطح پیشانی آنها نیز دنده هایی است که براده برداری می کنداز این تیغه فرزها معمولا در ماشین فرزهای عمودی استفاده کرد. در شکل زیر مشخصات این تیغه ها از نظر جنس و قطر و قطر سوراخ در پیشانی بدون دندانه آنها نمایان است.این تیغه ها به صورت تیغه فرزهای غلتکی پیشانی، دنباله دار، بدون دنباله و با دنباله مخروطی ساخته می شوند.

شکل۶:تیغه فرزهای غلتکی پیشانی تراش

تیغه فرزهای غلتکی پیشانی تراش

تیغه فرزهای غلتکی پیشانی تراش

این تیغه فرزها دارای تیغچه های جداگانه است که در بدنه تیغه فرز جا سازی شده و بسته می شود.حسن این تیغه فرزها در آن است که اگر یکی از لبه های تیغه فرز صدمه ببیند به آسانی می توان آن را عوض کرد.
این گونه تیغه فرزها را بیشتر برای پیشانی تراشی سطوح بزرگ به کار می برند.(شکل زیر).

شکل۷:تیغه فرز تیغچه ای

تیغه فرز تیغچه ای

تیغه فرز تیغچه ای

ابتدای صفحه


منبع:
کارگاه ساخت
فنی و حرفه ای (گروه تحصیلی مکانیک)
(رشته های ساخت و تولید- نقشه کشی عمومی)