سیستم روغن کاری ماشین فرز

  • سیستم روغن کاری
    ماشین های افزار که اکثر قطعات آن از چدن وفولاد ساخته شده است و بر روی راهنماهای خود حرکت می کنند نیاز به روغن کاری دارند تا در هنگام حرکت ، میزان اصطکاک کم شده روانتر حرکت کنند ، بنابراین ادامه کار ماشین افزار و طول عمر آن به سیستم روغن کاری آنها بستگی دارد و علاوه بر اصطکاک ،چون در هنگام کار آب صابون و مواد خنک کاری به کار برده می شود ،چنانچه در پایان کار سطوح راهنماها خوب پاک نشود و تمیز نگردد سطوح راهنماها زنگ می زند و در نهایت موجب فرسودگی دستگاه ها شده به کار نمی آیند .
    برای رفع این عیب به روغن کاری در پایان کار و بخصوص در سطوح راهنماها نیاز است.روغن کاری علاوه بر کم کردن اصطکاک از اکسیده شدن سطوح راهنماها نیز جلوگیری می کند.
    بدیهی است هر قسمت از ماشین به روغن با ویسکوزیته معینی نیاز داردکه در جدول های مخصوص کار آن داده شده است .

شکل۱:سیستم روغن کاری

سیستم روغن کاری

سیستم روغن کاری

۱- شیر مواد خنک کننده

۲-پیچ سفت کننده

۳- میله نگهدارنده

نوع روغن

زمان تعویض زوغن

روش کار

شرح

شماره قسمت

GOST-8445-62-30

اولین بار پس از ۱۵ روز عوض کنید.دومین بار پس از ۳۰ روز عوض کنید.سپس هر سه ماه یک مرتبه عوض کنید.

دستی

نشان دهنده میزان روغن در مخزن میز (کنسول)

۱

محل پر کردن روغن در مخزن میز

۲

۱-۱۳GOST-1631-61

یکبار در ماه

گریس پمپ

محل خالی کردن روغن میز

۳

محل گریسکاری یاتاقانهای انتهای میز

۴

۳۰-GOST – 8445-62

اولین بار پس از ۱۵ روز عوض کنید.دومین بار پس از ۳۰ روز عوض کنید.سپس هر سه ماه یک مرتبه عوض کنید.

دستی

محل پر کردن مخزن بدنه

۵

گریس ۲۰۱GOST-6267-74

یک مرتبه در ماه

گریس پمپ

محل تخلیه مخزن بدنه ماشین فرز

۶

روغن نمای کنترل عمل پمپ جعبه دنده سرعت

۷

محل گریس کاری فشاری یاتاقان جاو محور

۸

نشان دهنده میزان روغن در مخزن بدنه

۹

روغن نمای کنترل عمل پمپ میز (کنسول)

۱۰

GOST 8675-62-Idem

دکمه روغنکاری کشویی افقی

۱۱

دکمه روغنکاری مکانیزم حرکت کشویی های میز

۱۲

۲۰۱ GOST 6267-74 1631-61

هر ماه یکبار

گریس پمپ

محل گریس فشاری یاتاقان

۱۳

محل گریس کاری فشاری

۱۴

ابتدای صفحه


منبع:
کارگاه ساخت
فنی و حرفه ای (گروه تحصیلی مکانیک)
(رشته های ساخت و تولید- نقشه کشی عمومی)