ماشینهای فرز عمودی

  • ماشینهای فرز عمودی
    محور اصلی این ماشین ها به طور عمودی یاتاقان بندی شده است .در زیر ماشین فرز عمودی و قسمت های مختلف آن را می بینید. این ماشین مانند ماشین فرز افقی از ۸ قسمت اصلی تشکیل شده است .
    ۱-بدنه ۲- تابلو برق ۳-جعبه دنده محور اصلی ۴-در جعبه دنده و شاستی های راه انداز و محور تنظیم دور۵- کله گی عمودی ۶- میز اصلی ۷-میز گونیایی ۸-دستگاه بار اتوماتیک

شکل۱:ماشین های فرز عمودی

ماشین فرز عمودی

ماشین فرز عمودی

شماره اجزای ماشین

نام قطعه و شرح آن

۱

شستی استپ

۲

شستی راه انداز محور اصلی

۳

طوقه محور تنظیم دور که تعداد دورهای تنظیم پذیر در روی آن ثبت شده است

۴

دسته گردان محور تنظیم دور

۵

شستی حرکت سریع میز ماشین

۶

شستی محرک

۷

کلید روشنایی

۸

ضامن چرخش کله گی

۹

اهرم ثابت کننده حرکت قائم محور اصلی میله فرزگیر

۱۰

اهرم اتومات حرکت طولی میز اصلی

۱۱

تنظیم کورس میز

۱۲

پیچ محکم کننده میز

۱۳

چرخ حرکت دستی میز ماشین در جهت طولی X مجهز به حلقه تنظیم و حلقه مدرج ورنیه دار تا دقت ۰٫۰۵ میلیمتر

۱۴

شستی حرکت خرگوشی میز ماشین

۱۵

شستی فرمان راه انداز محور اصلی

۱۶

شستی استپ

۱۷

پیچ تنظیم حرکت طولی اتوماتیک میز و دستی

۱۸

حلقه مدرج جابه جایی عرضی میز

۱۹

فرمان حرکت عرضی میز

۲۰

حلقه مدرج ورنیه دار بار عرضی تا دقت ۰٫۰۵ میلیمتر اهرم دستی جابه جایی عمودی میز گونیایی دستی

۲۱

دسته محرک میز گونیایی مجهز به حلقه تنظیم و حلقه مدرج ورنیه دار تا دقت ۰٫۰۵ میلیمتر

۲۲

دکمه سفت کننده تعویض سرعت پیشروی

۲۳

فلکه تنظیم سرعت پیشروی میز

۲۴

طوقه مدرج بار اتومات که مقدار پیشروی میز در هر دقیقه بر روی آن ثبت شده

۲۵

نشان دهنده حرکت پیشروی میز

۲۶

اهرم بار اتومات حرکت عرضی و قائم میز ماشین(y و z )

۲۷

دسته سفت کننده و ثبات حرکت میز

۲۸

دسته سفت کننده اهرم اتومات حرکت طولی میز

۲۹

اهرم بار اتومات حرکت عرضی وقائم میز(y و z )

۳۰

چرخ حرکت دستی میز ماشین در جهت طولی(x )

۳۱

کلید تعویض حرکت دور(چپ و راست)

۳۲

کلید پمپ مایع خنک کننده

۳۳

دکمه فشاری راه انداز ماشین

۳۴

اهرم کلاج جعبه دنده اصلی و آزاد محور تنظیم دور جهت تعویض دور (اهرم تغییر دور)

۳۵

کلید فرمان اتوماتیک یا دستی میز

۳۶

اهرم سفت کننده ثبات میز گونیایی z

۳۷

چرخ فلکه جابه جایی محور اصلی در جهت قائم در درون پاتاقان

۳۸

پیچ های نگهدارنده کله گی عمودی

ابتدای صفحه


منبع:
کارگاه ساخت
فنی و حرفه ای (گروه تحصیلی مکانیک)
(رشته های ساخت و تولید- نقشه کشی عمومی)