عمل پران از نیمه ثابت قالب تزریق پلاستیک

  • عمل پران از نیمه ثابت قالب
    ۶اگرچه عموما این تمایل وجود دارد که عمل پران را در نیمه متحرک قالب انجام دهیم ولی همیشه این کار عملی نیست.یک جعبه مستطیلی شکل را در نظر بگیرید که به خاطر ظاهر شکل قطعه می باید ورودی سیستم تغذیه در داخل جعبه باشد و در معرض دید نباشد.مطابق شکل زیر در این حالت سیستم پران و ماهیچه باید در نیمه ثابت قالب باشد.این موضوع باعث ایجاد پیچیدگی در طرح قالب می شود.

شکل ۶۹: پران قطعه از نیمه ثابت قالب

پران قطعه از نیمه ثابت قالب

پران قطعه از نیمه ثابت قالب

نخست اینکه استفاده از شبکه پران و مجموعه پران در پشت صفحه ثابت قالب ضخامت این نیمه را افزایش می دهد.به این دلیل مواد پلاستیک از نازل ماشین برای رسیدن به حفره باید مسیر طولانی تری را طی کنند.این مسیر را می توان با بردن بوش تزریق به داخل صفحه قالب کاهش داد،در نتیجه بایستی از یک نازل مخصوص بلندتر استفاده کرد(در شکل بالا نشان داده شده است).دوم اینکه به راحتی نمی توان از هر سیستم تحریک مجموعه پران بر روی نیمه ثابت ماشین استفاده نمود.بدین معنی که در این طرح باید از سیستم پران خاصی استفاده شود.تمامی این روشهای پران که در بخش قبل گفته شد را در اینجا می توان استفاده نمود.ولی بعضی از این روشها نسبت به بقیه روشها برای استفاده در نیمه ثابت قالب ساده تر است.

– پران هوایی:

این روش پران ساده ترین روش برای استفاده در نیمه ثابت است بدون اینکه معایب اشاره شده در بالا در آن وجود داشته باشد.مثلاٌ در این روش نیاز نیست که ضخامت قالب بی دلیل زیاد شود و در صورت نیاز فقط به اندازه ای که سوپاپ هوا در آن جا بگیرد اضافه می شود،همچنین اگر از هوای فشرده متوسط استفاده شود اتصال هوا به نیمه ثابت قالب ساده تر از اتصال به نیمه متحرک قالب است.

– پران با صفحه بیرون انداز:

این روش را نیز به راحتی می توان در روی نیمه ثابت استفاده کرد.صفحه بیرون انداز مانند قبل بین صفحات حفره و ماهیچه قرار می گیرد.در این حالت صفحه بیرون انداز به نیمه متحرک قالب با پیچهای بلند و یا با زنجیر متصل است(در حالت قبل روی نیمه ثابت قالب بود) زمانی که قالب باز می شود،صفحه بیرون انداز روی نیمه ثابت باقی می ماند(قطعه روی ماهیچه جمع می شود) تا زمانی که با پیچهای بلند یا زنجیر صفحه بیرون انداز تحریک شود،مقدار حرکت صفحه بیرون انداز تا اندازه ای است که قطعه تزریقی پران شود.

– پین پران،بوش پران،تسمه پران و …

هر روش پرانی که به مجموعه صفحه پران نیاز داشته باشد برای استفاده در نیمه ثابت رایج نیست.به هر حال در بعضی از قطعات تزریقی پین پران،بوش پران و یا تیغه پران را همراه با مجموعه صفحه پران باید استفاده نمود.در مثال شکل قبل یک نمونه از کاربرد مجموعه صفحه پران که در داخل شبکه پران شامل پلها و کفشک ثابت است نشان داده شده است.پین پرانها و پین برگردانها در صفحه نگهدارنده پرانها قرار دارند.این روش یک روش استاندارد برای مجموعه پین پران است و عملکرد این روش مانند روش نصب مجموعه بر روی نیمه متحرک است.در هر حال باید یک مسیر برای عبور مواد پلاستیک از بین مجموعه ایجاد کنیم.یک بلوک تکیه گاهی در مرکز قالب نصب شده و به نحوی ماشین کاری شده است که پشت بوش تزریقی قرار می گیرد.قطر سوراخی که در کفشک ثابت و این بلوک ایجاد می شود بستگی به قطر نازل تزریق ماشین دارد.حال باید مجموعه پران تحریک شود .اگر ضخامت کلی قالب برای نصب عمل کننده هیدرولیکی فضای کافی داشته باشد از آن استفاده می شود.می توان عمل کننده هیدرولیکی را روی کناره های نیمه ثابت قالب نیز نصب نمود.به هر حال معمولاٌ استفاده از پیچهای بلند و زنجیر برای اتصال مجموعه صفحه پران به نیمه متحرک رایج تر است.بنابراین در مرحله بازشدن قالب مجموعه صفحه پران به سمت نیمه متحرک کشیده شده و قطعه از قالب پران خواهد شد.

ابتدای صفحه


منبع:
طراحی قالب تزریق پلاستیک
تالیف:آر جی ویلیام پای
مترجم: مهندس اصغر رئوفی