پران با صفحه بیرون انداز -قسمت دوم

  • پران با صفحه بیرون انداز (قسمت دوم)
    ۶– تحریک مستقیم: در ماشین های تزریق بزرگ و متوسط چند میله بیرون انداز تدارک دیده می شود.تعدادی میله بیرون انداز به صورت متقارن نسبت به خط مرکزی روی نیمه متحرک ماشین نصب شده است و از آنها برای تحریک صفحه بیرون انداز استفاده می شود.شکل زیر مقطع برش خورده ای از قالب را که روی صفحات ماشین نصب شده است را نشان می دهد.

شکل ۶۳: تحریک صفحه بیرون انداز با میله های بیرون انداز ماشین

تحریک صفحه بیرون انداز با میله های بیرون انداز ماشین

زمانی که قالب باز می شود(b) صفحه بیرون انداز به همراه نیمه متحرک قالب با صفحه متحرک ماشین به سمت عقب حرکت می کند.وقتی صفحه بیرون انداز به میله های بیرون انداز برخورد کند حرکت آن متوقف می شود.ادامه حرکت نیمه متحرک قالب باعث می شود تا ماهیچه از داخل بوش بیرون انداز بیرون کشیده شده و قطعه پران شود.میله های بیرون انداز با لقی مناسبی از داخل نیمه متحرک قالب عبور کرده و یا ابعاد صفحه بیرون انداز از کناره ها بزرگتر در نظر گرفته می شود تا لبه های آن از صفحات قالب بیرون زدگی پیدا کند،در نتیجه میله های بیرون امداز با صفحه برخورد کرده و همانگونه که در شکل نشان داده شده باعث پران قطعه می شوند.این طرح را می توان با طرح تحریک با میله مقایسه کرد.به دلیل نداشتن مجموعه پران این روش ساده تر است.بنابراین از نظر ساخت طرح کم هزینه ای است،همچنین این روش طرح تحریک با زنجیر و پیچهای بلند را ندارد.طرح تحریک مستقیم را زمانی که محدودیتی وجود نداشته باشد می توان به کار برد. در مرحله بازشدن قالب در این طرح و طرح تحریک با زنجیر این امکان وجود دارد که صفحه بیرون انداز در سمت ثابت قالب بماند و با عقب رفتن نیمه متحرک قالب میله های راهنما از صفحه بیرون انداز خارج شده و در نتیجه صفحه بیرون انداز سقوط کند.برای جلوگیری از به وجود آمدن این مساله از یک سری پیچ بلند در نیمه متحرک قالب استفاده می شود تا حداکثر مقدار حرکت صفحه بیرون انداز نسبت به میله راهنما محدود شود.اگر در این حالت موقع باز شدن قالب صفحه بیرون انداز در سمت ثابت باقی بماند،پس از کمی حرکت،نیمه متحرک با توجه به اندازه مجاز روی میله های راهنما ،پیچهای صفحه بیرون انداز را به سمت عقب می کشند.قالب بند در این نوع قالبها بایستی به مقدار کورس ماشین و طول پیچها دقت نمایدتا کورس ماشین بیشتر از مقدار طول پیچهای بلند یا طول زنجیر نشود.

۷-نیروی آزادکننده مکمل: نیروی که باعث می شود تا صفحه بیرون انداز همراه با نیمه متحرک قالب از نیمه ثابت جدا شود ناشی از انقباض قطعه تزریقی روی ماهیچه در زمان خنک شدن است.این نیرو مشخصاٌ در قالبهای بزرگ و حتی در قالبهای کوچک که ضخامت دیواره قطعه تزریقی نسبتاٌ کم است کافی نیست و باید نیروی اضافی برای جداسازی صفحه بیرون انداز و قطعه از قسمت ثابت اعمال شود.این نیرو که باعث می شود تا صفحه بیرون انداز و قطعه تزریقی در ابتدای مرحله باز شدن قالب با نیمه متحرک حرکت کنند و پس از حرکت جزئی اولیه معمولاٌ صفحه بیرون انداز می تواند بر اثر اصطکاک بین میله راهنما و بوش راهنما به حرکت خود ادامه دهد.این حرکت ادامه پیدا می کند تا جایی که حرکت رو به عقب صفحه بیرون انداز با یکی از طرحهایی که قبلاٌ درباره آن بحث شده متوقف شود.طرحهای مختلفی برای این منظور وجود دارد.بعضی از این طرحها در زیر توضیح داده شده است:

الف) استفاده از سیستم پلانچر با بارگذاری فنری

این روش در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل ۶۴: روش پلانچر با بارگذاری فنری برای اعمال نیرو به صفحه بیرون انداز

روش پلانچر با بارگذاری فنری برای اعمال نیرو به صفحه بیرون انداز

روش پلانچر با بارگذاری فنری برای اعمال نیرو به صفحه بیرون انداز

یک پلانچر با بارگذاری فنری (۱) در داخل سوراخ تعبیه شده در نیمه ثابت قالب (۲) قرار گرفته است.توجه کنید که معمولاٌ به دلیل محدودیت فضا از فنرهای بشقابی استفاده می شود.نیروی پیش بار در فنر باعث می شود تا به صورت جهشی صفحه بیرون انداز را در موقع نیاز حرکت دهد.

ب) استفاده از سیستم ساچمه – فنر
در شکل زیر این روش نشان داده شده است.

شکل ۶۵: تحریک صفحه بیرون انداز با استفاده از سیستم ساچمه

تحریک صفحه بیرون انداز با استفاده از سیستم ساچمه

مانند شکل تعدادی میله کوتاه (۱) روی صفحه متحرک قالب (۲) نصب شده است.این میله ها در داخل سوراخهای بدون بوش صفحه بیرون انداز (۳) قرار می گیرند.فنر فشار دهنده روی ساچمه (۴) (به صورت استاندارد موجود است) عمود بر میله کوتاه است.توجه کنید که روی میله یک شیار جهت نشیمنگاه ساچمه ایجاد شده است.نیروی اصطکاکی که توسط فنر- ساچمه به شیار میله اعمال می گردد،باعث می شود تا در زمان باز شدن قالب صفحه بیرون انداز همراه با بقیه اجزای نیمه متحرک قالب حرکت کند.بعداٌ که صفحه بیرون انداز تحریک می شود ساچمه را از داخل شیار بیرون زده و در نتیجه میله آزاد خواهد شد.
ج)استفاده از سیستم اصطکاکی شرکت هاسکو
این مجموعه را می توان به صورت قطعات استاندارد از شرکت هاسکو تهیه نمود.مجموعه شامل ۳ قسمت است:یک بوش پلاستیکی (۲) که با یک پیچ مخروطی (۳) به بدنه اصلی(۱) بسته شده است که در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل ۶۶: تحریک صفحه بیرون انداز با استفاده از سیستم اصطکاکی شرکت هاسکو

تحریک صفحه بیرون انداز با استفاده از سیستم اصطکاکی شرکت هاسکو

تحریک صفحه بیرون انداز با استفاده از سیستم اصطکاکی شرکت هاسکو

پیچاندن پیچ مخروطی باعث منبسط شدن بوش پلاستیکی می شود.مجموعه بر روی نیمه متحرک قالب نصب می شوند.بوش پلاستیکی متناسب با اندازه قطر سوراخ که روی صفحه بیرون انداز ایجاد شده تنظیم می شود.مجموعه را بایستی به نحوی تنظیم کرد که با کمترین نیروی اصطکاکی عمل کند.
د) استفاده از سیستم قفل جیفی
این مکانیزم روی قالب نصب می شود و صفحه بیرون انداز را با روش بسیار قابل اطمینانی از نیمه ثابت جدا می سازد.یکی از این مکانیزمها را شرکت DME با نام مکانیزم قفل جیفی ارائه می نماید.درباره ساختمان و عملکرد آن در زیر بحث می شود.این مکانیزم به روش شکل زیر نصب می شود.

شکل ۶۷:سیتم قفل جیفی برای تحریک صفحه بیرون انداز و یا قالبهای تزریق از زیر

سیتم قفل جیفی برای تحریک صفحه بیرون انداز و یا قالبهای تزریق از زیر

سیتم قفل جیفی برای تحریک صفحه بیرون انداز و یا قالبهای تزریق از زیر

در زمان باز شدن قالب این مکانیزم با اطمینان صفحه بیرون انداز را از نیمه ثابت جدا کرده و به سمت عقب می کشد.در این روش برای حرکت صفحه بیرون انداز محدودیت ایجاد نمی شود.معمولاٌ از این روش برای کنترل حرکت صفحات در قالب سه صفحه ای نیز استفاده می شود.یک شکل ساده از مکانیزم جیفی در شکل بالا نشان داده شده است مکانیزم اساساٌ از ۵ قطعه به شرح زیر تشکیل شده است:
یک بدنه چهارگوش (۱) که در داخل آن یک زبانه معلق (۲) به صورت شعاعی آزادانه می تواند حرکت کند.از یک پلانچر با بارگذاری فنری (۳) برای اعمال نیروی شعاعی به زبانه معلق و همچنین تثبیت موقعیت اولیه آن استفاده می شود.تسمه ثابت (۴) و تسمه آزاد کننده (۵) مجموعه را کامل می کنند.حداقل دو عدد از این مکانیزم مورد نیاز است تا روی در پهلوی قالب نصب شوند.مجموعه بدنه اصلی و زبانه معلق روی صفحه بیرون انداز (۶) با پیچ و پین (در شکل نشان داده نشده است) نصب شده اند.تسمه ثابت روی صفحه متحرک قالب (۷) عمود بر بدنه اصلی و زبانه معلق قرار گرفته است و به صورت مشابه تسمه آزاد کننده به نیمه ثابت قالب (۸) بسته شده است.هنگامیکه تسمه ثابت و آزادکننده در یک سطح عمل می کنند بایستی آنها را در یک امتداد نصب نمود.برای این منظور از یک بلوک فضا دهنده (در شکل نشان داده نشده است) استفاده می شود.جزیئات عملکرد مکانیزم در شکل نشان داده شده است.در شکل (a ) مکانیزم قفل جیفی در موقعیت بسته قالب نشان داده شده،در هنگام باز شدن قالب زبانه معلق با تسمه ثابت درگیر است(در X )،صفحه بیرون انداز به سمت نیمه متحرک کشیده شده و در ادامه حرکت قسمت بادامکی تسمه آزادکننده باعث آزادشدن زبانه معلق می شود(شکلb ).حداکثر مقدار حرکت صفحه بیرون انداز در این مرحله با پیچ (۹) محدود شده است و در نتیجه در ادامه کورس باز شدن قالب این مکانیزم حرکت نخواهد کرد.هنگام بسته شدن قالب ،مکانیزم عکس عمل می کند.مکانیزم قفل جیبی در دو کناره مقابل بیرونی قالب نصب می شود.تسمه ثابت بر روی نیمه متحرک قالب و تسمه آزادکننده بر روی نیمه ثابت قالب نصب میشود.در صورتیکه مکانیزم بدین صورت نصب شود از مکانیزم به شکل یک محدود کننده حرکت صفحه بیرون انداز استفاده شده و از آن برای تحریک صفحه بیرون انداز استفاده نشده است.

منبع:
طراحی قالب تزریق پلاستیک
تالیف:آر جی ویلیام پای
مترجم: مهندس اصغر رئوفی