پین پران پله دار قالب تزریق پلاستیک

  • پین پران پله دار
    در یک طرح قالب تزریق پلاستیک ممکن است نیاز به استفاده از پین پران هایی با قطر کوچک باشد (زیر قطر ۳ میلیمتر یا ۸/۱ اینچ).پین پران هایی باریک با نسبت طول به قطر بزرگ در عمل تحمل به خم شدن دارند،بنابراین بهتر است تا طول قسمت قطر کاری این پین پران ها کمترین مقدار ممکن باشد.برای این منظور از یک نوع پین پران که پین پران پله دار نامیده می شود استفاده می گردد. در شکل ۲۴ این پین پران نشان داده شده است.در شکل نشان داده شده پین پران پله دار از یک میله ساخته شده است.نوع دیگری نیز وجود دارد که در آن طرح از دو قطعه فولادی استفاده می شود.قطعه باریک تر در سوراخی که در داخل قطعه بزرگتر ایجاد شده قرار گرفته و دو قطعه با یکدیگر لحیم می شوند.مزیت این روش این است که امکان تعویض قطعه باریک تر در زمان خراب شدن یا شکسته شدن وجود دارد.از پین های پران پله دار معمولاٌ به صورت پین پران در سطح قطعه برای آزاد کردن تیغه ها و نافی ها و مانند آنها استفاده می شود.

شکل ۳۶: در این قطعه تزریقی نیاز به پین پران پله دار،پین پران در سطح جدایش و پین پران در سطح قطعه است.

در این قطعه تزریقی نیاز به پین پران پله دار،پین پران در سطح جدایش و پین پران در سطح قطعه است.

توجه داشته باشید که پران اصلی توسط پین پران های استاندارد ساده انجام می شود.طول قسمتی از پران را که باریک است می بایستی حتی الامکان کمترین مقدار ممکن انتخاب نمود.این طول برابر است با مجموع طولی که در داخل صفحه قالب است(رجوع شود به طول X)،طول کورس قالب(رجوع شود به طول Y)،حدود ۵ میلیمتر (۱۶/۳ اینچ) نیز اضافه اندازه مجاز بایستی در نظر گرفته شود.توجه داشته باشید که برای کاهش طول قسمت انطباقی بین پین پران و صفحه قالب بایستی یک سوراخ گشاد تر به طول “Z” در پشت صفحه قالب سوراخکاری نمود.مناسبترین مقدار برای طول X حدود ۵ تا ۶ برابر قطر پین مربوطه است.در کشورهایی که پین پران پله دار را می توان به صورت استاندارد تهیه نمود،بجز در اندازه های غیر استاندارد ساخت پین پرانهای دو قطعه ارزشی ندارد.این قطعات استاندارد خیلی ارزان و در اندازه های دقیق و متنوع قابل دستیابی است.برای مثال شرکت تولید کننده قطعات استاندارد DME دامنه ای از این پین پرانها را از قطر ۰٫۸ میلیمتر(۰٫۰۳۱ اینچ) تا ۲٫۵ میلیمتر(۰٫۰۹۸ اینچ) و در هر قطر با چهار اندازه طولی مختلف عرضه می نماید.

  • پین پران”D” شکل
    علت نامگذاری این پین شکل مقطع آن است.این نوع پین ها به روش ساده ای با براده برداری و تخت کردن پین پران های گرد به دست می آیند(شکل c-24) .از این پین پرانها برای پران کردن دیواره های نازک قطعات جعبه ای شکل استفاده می شود.در اندازه های مشابه عمده ترین مزیت این پین پرانها نسبت به پپن پرانهای استاندارد گرد،افزایش سطح موثر پران است.در شکل ۳۳ به وضوح مشاهده می شود که چگونه سطح پران در پین پران سطح جدایش به لبه های قطعه محدود می شود.بنابراین به دلیل استفاده قسمتی از یک دایره در صورت داشتن ضخامت کم دیواره سطح پران به سرعت کاهش می یابد.در پران D شکل کاهش ضخامت دیواره تاثیری در کاهش سطح موثر پران ندارد،زیرا در این وضعیت این دیواره ها در مرکز پین پران قرار دارند.حال روش ساخت محل پین پران”D” شکل را در قالب بررسی می کنیم.اگر بخواهیم حفره ای دقیقاٌ به فرم مقطع پین پران روی اینسرت یا صفحه قالب ماشین کاری نماییم هزینه ساخت خیلی بالایی را بایستی صرف کنیم،ولی اگر ما از یکی از روشهای اینسرت صفحه نگهدارنده استفاده کنیم هزینه ایجاد محل پران”D” شکل،هزینه کلی قالب را خیلی کم افزایش خواهد داد.پران “D” شکل در داخل یک سوراخ روی صفحه قالب و در مجاورت اینسرت قرار می گیرد که در شکل زیر نشان داده شده است.توجه نمایید که سطح تخت پین پران به موازات لبه اینسرت است.

شکل ۳۷: پین پران”D” شکل

پین پران D شکل

مراحل ساخت حفره “D” شکل در شکل زیر نشان داده شده است (نمای پلان و نمای برش نمایش داده شده است)

شکل ۳۸:روش ساخت یک حفره “D” شکل

روش ساخت یک حفره D شکل

 

در نتیجه طرف تخت پین پران “D ” شکل و دیواره اینسرت با هم جفت شوند.(شکل ۳۷).در شکل زیر کاربرد دیگری از این نوع پران نشان داده شده است.

شکل ۳۹: پران یک تیغه(لبه) با پین پران”D” شکل

پران یک تیغه(لبه) با پین پرانD شکل

این شکل یک برش موضعی از قالب یک درپوش است.توجه داشته باشید که این نوع در پوش دارای یک تیغه با عمق کم است و در فاصله کمی از لبه بیرونی قرار دارد.بخشی از این تیغه روی پین پران “D” شکل قرار می گیرد. وقتی که عمل پران انجام شد یک جفت هوای فشرده قطعه را از روی پرانها جدا می کند.روش دیگر برای ساختن حفره محل پین پران “D” شکل در صفحه قالب استفاده از ماشین اسپارک است که این روش از نظر کاهش زمان ساخت و همچنین کاهش زمان لازم رای انطباق پین پران در محل خود سودمندتر است.

 

ابتدای صفحه

منبع:
طراحی قالب تزریق پلاستیک
تالیف:آر جی ویلیام پای
مترجم: مهندس اصغر رئوفی