صفحه نگهدارنده پران ها در قالب تزریق پلاستیک

 • صفحه نگهدارنده پران های قالب تزریق پلاستیک
  صفحه  نگهدارنده پران(Back Ejector Plate) با پیچ به صفحه پران بسته می شود هدف اصلی این عضو نگهداشتن جزء پران(اجزاء پران)است.ضخامت این صفحه بستگی به عمق مورد نیاز برای سر پران ها دارد.در حالت کلی،ضخامت صفحه بین ۷ تا ۱۳ میلیمتر(۴/۱ تا ۲/۱ اینچ)است.برای قالب های کوچک طول و عرض صفحه نگهدارنده پران(Back Ejector Plate) است.در قالب های بزرگ در هر حال از دیدگاه قالبسازی مطلوب تر است تا از صفحه نگهدارنده پران موضعی(برای مثال از بلوک های کوچک فولادی)برای تثبیت یک پران یا تعداد کم پران ها استفاده شود.به دلایل مشابه صفحات نگهدارنده پران موضعی را می توان بر روی سیستم پران تسمه ای بست.بهر حال در سیستم های قطعات استاندارد ابعاد صفحه نگهدارنده پران همیشه برابر با ابعاد صفحه پران عرضه می شود.صفحه نگهدارنده پران معمولاٌ از جنس فولاد متوسط(BS 970-040 A15) انتخاب می شود.
 • سیستم های تکیه گاهی و هدایت مجموعه صفحه پران
  باید این مجموعه هدایت شده و اگر کرنش احتمالی از طریق هر یک از اجزای پران ها به وجود آید قادر به تحمل آن باشد.نوع سیستم هدایت بستگی زیادی به اندازه قالب دارد.قبلاٌ مشاهده شد که در قالب های کوچک،به صفحه پران یک میله بیرون انداز اضافه شده واین میله در داخل بوشی که روی صفحه متحرک قابل نصب شده هدایت می گردد.این سیستم برای هدایت و تکیه گاه مجموعه صفحه پران بسیار متداول است.نوع دیگری از هدایت و تکیه گاه مجموعه پران در شکل زیر نشان داده شده است

شکل۱۶:هدایت و تکیه گاه مجموعه صفحه پران

هدایت و تکیه گاه مجموعه صفحه پران

در این طرح از یک میله راهنما و بوش راهنمای فولادی سخت کاری شده استفاده می شود. بوش راهنما در داخل مجموعه پران نصب شده است.میله راهنما توسط یک پیچ به کفشک متحرک قالب بسته می شود.از این میله راهنما به عنوان تکیه گاه مجموعه نیز استفاده می شود.در انواع سنگین مجموعه صفحه پران یا سیستم تسمه ای همانگونه که در شکل زیر نشان داده شده است مجموعه صفحه پران( تسمه ها) روی لبه کف تکیه داده می شود.

شکل ۱۷: روش هدایت و تکیه گاه برای مجموعه صفحه پران های سنگین

روش هدایت و تکیه گاه برای مجموعه صفحه پرانهای سنگین

در این طرح ریل کشویی بر روی بلوک تکیه گاهی نصب شده است.جنس زیل کشویی رامی توان فولاد آبکاری شده یا فسفر برنز استفاده کرد.ریل کشویی را به شکلهای مختلف می توان ساخت.نوع”T ” شکل آن نشان داده شده است.در روی مجموعه صفحه پران شیاری متناسب با شکل ریل کشویی ایجاد می شود.در عمل؛در قالبهای سنگین از ریل کشویی فقط برای هدایت صفحات استفاده شده و وزن مجموعه توسط بلوک تکیه گاهی تحمل می شود.

 • میله بیرون انداز و بوش میله بیرون انداز
  برای این مجموعه میله و بوش دو طرح متفاوت وجود دارد.طرح اول طرح قدیمیتری است و در زمانی که قطعات استاندارد در دسترس نباشد از آن استفاده می شود.طرح دوم استفاده از قطعات استاندارد است.
  ۱– طرح عمومی: طرح کلی این مجموعه در شکل زیر نشان داده شده است. ابعاد ارائه شده برای قالبهای کوچک است.

شکل۱۸: مجموعه میله بیرون انداز و بوش بیرون انداز(ابعاد فوق برای قالبهای کوچک مناسب است)

مجموعه میله بیرون انداز و بوش بیرون انداز

جزئیات طرح به شرح زیر می باشد:
میله بیرون انداز با سر رزوه خود به صفحه پران در “A ” بسته شده است.برای اطمینان از عدم وجود خارج از مرکزی یک نافی با قطر بزرگتر از قطر خارجی پیچ روی ساقه میله بیرون انداز و صفحه پران در “B ” ایجاد می شود.سوراخ برای رزوه می تواند یک سوراخ راه بدر و یا کور باشد.عموماٌ در طرح اولیه در نقطه “C ” صفحه پران را هم سطح با انتهای میله بیرون انداز در نظر می گیرند.این عمل بخصوص وقتی در طرح راهگاه کش وجود داشته باشدبسیار مطلوب است.در “D ” آچارخوری روی میله در نظر گرفته می شود.محل این آچارخور روی میله باید به نحوی باشد که هیچگاه وارد بوش بیرون انداز نشود(اگر از آچار برای باز و بستن پیچ استفاده شود سطح میله خراب شده و این خرابی به بوش راهنما بیرون انداز نیز منتقل می شود).اندازه مناسب برای فاصله انتهای بوش و محل آچارخور باید بیشتر از مجموع کورس حرکتی صفحه پران به فاصله حداقل ۷ میلیمتر(۴/۱ اینچ)باشد.بوش راهنما معمولاٌ به صورت انطباق پرسی در محل خود در صفحه کفشک متحرک نصب می شود.بعضی از طراحان ترجیح می دهند که یک لبه(E ) بر روی بوش یرای محکمتر بسته شدن بوش به کفشک متحرک با پیچ به وجود آورند.معمولاٌ میله و بوش را از جنس فولاد کم کربن (BS-970-080M15) که سخت کاری می شود،انتخاب می کنند.هر دو قطعه می بایستی در مقابل سایش مقاومت داشته باشند.

۲– طرح استاندارد: طرح مجموعه در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل ۱۹: مجموعه استاندارد میله بیرون انداز و بوش میله بیرون انداز

مجموعه استاندارد میله بیرون انداز و بوش میله بیرون انداز

قطعات این طرح یا طرحهای مشابه را با اختلافاتی جزئی اکثر سازندگان قطعات استاندارد عرضه می کنند. با مراجعه به شکل بالا مشاهده می شود که طرح از یک میله بیرون انداز با قطر ثابت(۱) که در انتهای آن یک درپوش(۲) با یک پیچ آلن(۳) بسته شده تشکیل می شود.نحوه بستن صفحه پران(۴) و میله بیرون انداز با رزوه دار کردن میله بیرون انداز طرح شکل قبل و یا با استفاده از یک پیچ مغزی(۵) مناسب است که در داخل رزوه میله بیرون انداز بسته می شود.قطرهای استاندارد ارائه شده عبارتند از:(۰٫۴)۱۰،(۰٫۵۶)۱۴،(۰٫۶۳)۱۶،(۰٫۷)۱۸،(۰٫۷۹)۲۰،(۰٫۹۴)۲۴،(۲/۱)۳۰،(۳/۱)۳۴٫(اندازه های داده شده بر حسب میلیمتر است و اعداد نوشته شده در پرانتز اعداد تقریبی بر حسب واحد اینچ است).توجه داشته باشید که ممکن است تمامی قطرها توسط یک سازنده عرضه نشود.فنر فشاری(۶) را نیز می توان مانند شکل روی میله بیرون انداز قرار داد.فنر باید صفحه پران را به موقعیت اولیه خود باز گرداند.بوش راهنمای بیرون انداز استاندارد(۷) کوچکتر از بوش مشابه خود در طرح قبلی است.بوش در داخل یک سوراخ خزینه دار که روی صفحه کفشک متحرک (۸)ایجاد شده است نصب می شود.توجه داشته باشید که اگر از حلقه تنظیم کننده در طرح استاندارد استفاده شود(همانگونه که در شکل نشان داده شده است) این حلقه بوش را در موقعیت خود تثبیت می کند.

 • سیستم برگشت مجموعه صفحه پران
  در این بخش مکانیزم برگشت صفحه پران را به موقعیت اولیه خود جهت آماده شدن برای سیکل بعدی بررسی می کنیم.با توجه به هندسه قالب ،روشهای مشخصی برای برگشت مجموعه پران می توان بکار گرفت.یک مثال خوب استفاده از طرح صفحه بیرون انداز است.در این طرح صفحه بیرون انداز به وسیله میله هایی مستقیماٌ به صفحه پران متصل است .در زمان بسته بستن قالب،صفحه بیرون انداز با صفحه ثابت قالب برخورد کرده و به موقعیت اولیه خود باز می گردد.با این وجود،در سیستم هایی که از پین پران یا بوش پران استفاده می شود،سطح بزرگی برای تماس با لنگه ثابت وجود ندارد و بنابراین از یک سیستم خاص برای برگشت مجموعه پران باید استفاده نمود.عموماٌ از دو سیستم برای برگشت مجموعه پران استفاده می شود:
  ۱– سیستم برگشت با پین برگردان
  ۲– سیستم برگشت با فنر

  1. – سیستم برگشت با پین برگردان
   پین های برگردان ،اساسا همان پین های پران با قطر بزرگتر می باشند که در چهار گوش صفحه نگهدارنده پران نصب می شوند

شکل ۲۰: سیستم پین برگردان صفحه پران

سیستم پین برگردان صفحه پران

پین برگردان با سطح قالب هم سطح است(a).در مرحله پران،پین برگردان از سطح صفحه قالب بیرون زده است.(b)،بنابراین در زمان بسته شدن قالب پین های برگردان به نیمه ثابت قالب برخورد کرده و تدریجاٌ برمی گردند تا مجموعه پران را به موقعیت اولیه خود باز گردانند.برای پین برگردانهای زیر قطر ۱۳ میلیمتر(۲/۱اینچ) از پرانهای سر استوانه ای استفاده می شود.برای پین برگردانهای بزرگتر از روش دیگری استفاده می شود.در این روش پین برگردانهای مستقیماٌ با پیچ به صفحه پران بسته می شوند.

شکل ۲۱: روش دیگر اتصال پین برگردان به مجموعه صفحه پران

اتصال پین برگردان به مجموعه صفحه پران

اندازه مناسب پین برگردانها را می توان از انواع پین های پران انتخاب نمود.بعضی از سازندگان قطعات استاندارد مجموعه پران را همراه با پران برگردانهایی که بر روی آن نصب شده است عرضه می کنند.

۲- سیستم برگشت با فنر
برای قالبهای کوچک که مجموعه صفحه پران سبک است از یک فنر و یا مجموعه ای از فنرهای بشقابی برای برگردان مجموعه صفحه پران استفاده می شود.در شکل ۱۹ یک نمونه از این نوع قبل از تحریک سیستم نشان داده شده است.در این طرح یک فنر اطراف میله بیرون انداز قرار گرفته است.از یک درپوش در انتهای میله بیرون انداز برای ایجاد پیش بار در فنر و همچنین نگهداشتن فنر در محل خود استفاده می شود.مکانیزم عمل بدین صورت است که وقتی مجموعه پران با میله بیرون انداز ماشین تحریک می شود،فنر فشرده شده و در ابتدای مرحله بسته شدن قالب ،فنر به مجموعه نیرو وارد می کند تا به موقعیت اولیه خود باز گردد.طرح دیگری که برای برگردان مجموعه پرانهای سنگین تر استفاده می شود،استفاده از چند فنر است که در فضای بین صفحه نگهدارنده پران و پشت صفحه قالب نصب می شود.این فنرها اغلب روی یکسری میله های گرد قرار می گیرند.اگر قالب روی ماشین با پران هیدرولیکی نصب شود،با اتصال صفحه برگشت پران به بازوی عمل کننده هیدرولیکی عمل برگشت پران به صورت خودکار همراه با حرکت بازوی عمل کننده انجام می شود.در هر حال حتی در این حالت نیز بعضی از طراحان قالب ترجیح می دهند برای ایمنی بیشتر در بازگشت صفحه پران از پین های برگردان استفاده نمایند.

شکل ۲۲: پین های توقف برای کاهش سطح نشیمنگاه صفحه پران استفاده می شوند

پین های توقف برای کاهش سطح نشیمنگاه صفحه پران

قطر قسمت خارجی پین باید بزرگتر باشد تا امکان فرو رفتن برروی صفحه کفشک متحرک وجود نداشته باشد.پین های توقف به قطر ۱۶ میلیمتر(۸/۵ اینچ) و ۲۵ میلیمتر(۱- اینچ) توسط سازندگان قطعات استاندارد عرضه شده است.دیسک های توقف(یک صفحه گرد است که یک سوراخ در وسط آن برای بستن پیچ ایجاد شده) نیز در دو قطر به اندازه های ۱۸ میلیمتر(۰٫۷ اینچ) و ۲۸ میلیمتر(۱/۱- اینچ) عرضه می شوند.در هر دو حالت ضخامت نامی پین توقف و ضخامت دیسک معمولاٌ بین ۳ تا ۴٫۵ میلیمتر(۰٫۱ تا ۰٫۱۷ اینچ) است.

 

 

 

منبع:
طراحی قالب تزریق پلاستیک
تالیف:آر جی ویلیام پای
مترجم: مهندس اصغر رئوفی


– سیستم برگشت با فنر