مجموعه صفحه پران در قالب

 

  • مجموعه صفحه پران قالب تزریق پلاستیک
    مجموعه صفحه پران (Ejector Plate) به بخشی از قالب گفته می شود که اجزای پران به آن بسته می شوند.این مجموعه در پشت صفحه قالب در بین فضای شبکه پران قرار می گیرد.این مجموعه در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل ۷ :مجموعه صفحه پران

مجموعه صفحه پران

این مجموعه شامل صفحه پران،صفحه نگهدارنده پران ها و میله بیرون انداز می باشد.یک سر میله بیرون انداز رزوه شده است و به صفحه پران بسته می شود (به برش مقطع “b “توجه کنید).در این طرح میله بیرون انداز علاوه بر تحریک و حرکت صفحه پران (Ejector Plate)،عمل هدایت مجموعه را نیز انجام می دهد.توجه داشته باشید که در زمان حرکت ،میله بیرون انداز از داخل یک بوش راهنما به صورت انطباقی عبور می کند.بوش در داخل صفحه کفشک متحرک قالب تزریق نصب شده است.پیش از آنکه بحث را درباره جزئیات بیشتر اجزای پران ادامه دهیم بهتر است چگونگی عملکرد این اجزا را بررسی کنیم .برش مقطع از نیمه متحرک یک قالب نمونه در شکل زیر نمایش داده شده است.(برای نمایش بهتر ،ماهیچه و اجزای پران نمایش داده نشده است)

شکل۸: وقتی نیمه متحرک قالب به سمت چپ حرکت می کند،مجموعه صفحه پران توسط میله بیرون انداز ماشین تحریک می شود.

 وقتی نیمه متحرک قالب به سمت چپ حرکت می کند،مجموعه صفحه پران توسط میله بیرون انداز ماشین تحریک می شود.

وقتی نیمه متحرک قالب به سمت چپ حرکت می کند،مجموعه صفحه پران توسط میله بیرون انداز ماشین تحریک می شود.

قالب روی صفحه متحرک ماشین تزریق نصب می شود.در سمت چپ صفحه متحرک ماشین میله بیرون انداز قرار دارد.این قطعه با توجه به کورس ماشین قابل تنظیم است.وقتی که صفحه متحرک به سمت چپ حرکت کرده و قالب باز شد ،میله بیرون انداز قالب در نقطه مشخصی با میله بیرون انداز ماشین برخورد می کند.در شکل (b) آغاز این مرحله نشان داده شده است.بقیه لنگه متحرک قالب (شامل صفحه قالب و شبکه پران)حرکت را به سمت چپ ادامه می دهد تا کورس خود را کامل کنند.حرکت نسبی بین شبکه پران و مجموعه صفحه پران برای عمل اجزای پران ضروری است.در شکل های نشان داده شده میله بیرون انداز ماشین از داخل صفحه متحرک ماشین تزریق عبور کرده است.این نوع بیرون اندازها مخصوص ماشین های تزریق کوچک است.در ماشین های تزریق بزرگ از تعداد بیشتری میله بیرون انداز استفاده می شود تا نیروی یکنواختی به صفحه پران اعمال شود.چنین سیستمی در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل۹:تحریک مستقیم مجموعه صفحه پران توسط میله های بیرون انداز ماشین

مجموعه صفحه پران

مجموعه صفحه پران

در شکل (a) یک نما از صفحه متحرک ماشین بدون قالب نمایش داده شده است.در این طرح از چهار بیرون انداز استفاده شده است که با لقی مناسبی از صفحه متحرک ماشین عبور کرده اند.روش کار در شکل های نشان داده شده بالا یکسان است.به جز اینکه در این حالت چهار میله بیرون انداز مستقیماٌ به پشت صفحه پران نیرو اعمال می کند (b) .اگر از میله بیرون انداز و بوش راهمنای مربوطه در قالب استفاده نشود (مانند این طرح) یک مکانیزم جداگانه برای هدایت مجموعه صفحه پران بایستی در نظر گرفت.بسیاری از قالبسازان برای ساده کردن سیستم عمل پران علاوه بر میله بیرون انداز ثابت از یک عمل کننده هیدرولیکی نیز استفاده می کنند.در این حالت می توان سیستم پران را در هر موقعیتی (در رفت یا برگشت)از سیکل تزریق حرکت کرد.عمل کننده هیدرولیکی همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است به صورت مرکزی نصب می شود.

شکل ۱۰: تحریک مجموعه پران توسط عمل کننده هیدرولیکی ماشین

مجموعه پران توسط عمل کننده هیدرولیکی

مجموعه پران توسط عمل کننده هیدرولیکی

زمانی که قالب ترزیق پلاستیک نیاز به پران دارد بازوی هیدرولیکی (۱) توسط مدار هیدرولیک ماشین تحریک شده و در نتیجه بازوی عمل کننده به سمت جلو حرکت می کند تا به میله بیرون انداز قالب (۲) برخورد نماید.می توان بازوی عمل کننده هیدرولیکی را مستقیماٌ به صفحه پران(Ejector Plate)بست و در نتیجه حرکت جلو و عقب شدن بازوی عمل کننده عیناٌ به مجموعه صفحه پران منتقل می شود.اتصالات استانداردی برای اتصال ساده و راحت تر بازوی عمل کننده به صفحه قالب وجود دارد.یک نمونه از مجموعه استاندارد در شکل زیر نمایش داده شده است.

شکل ۱۱: کوپلینگ استاندارد برای اتصال میله بیرون انداز به عمل کننده

کوپلنیگ استاندارد

کوپلنیگ استاندارد

 

این مجموعه شامل ۲ قطعه معمولی است،یک نافی به سر بازوی عمل کننده بسته شده و یک بدنه کوپلنیگ بر روی صفحه پران(Ejector Plate)نصب می شود.شکل بالا این مجموعه را قبل از عمل دو قطعه نشان می دهد.بر خلاف بحثی که درباره نحوه اتصال عمل کننده به ماشین شد در بعضی از ماشین های تزریق،عمل کننده هیدرولیکی (۱) به صورت وارونه روی صفحه ماشین نصب می شود.این بار بازوی عمل کننده هیدرولیکی (۲) به یک صفحه واسطه(۳) متصل شده که در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل ۱۲: تحریک مجموعه پران توسط تعدادی میله بیرون انداز(تحریک هیدرولیکی)

تحریک مجموعه پران توسط تعدادی میله بیرون انداز

تحریک مجموعه پران توسط تعدادی میله بیرون انداز

تعدادی میله بیرون انداز ماشین (۴) به این صفحه بسته شده است.این میله ها از داخل سوراخ هایی که بر روی صفحه متحرک ماشین (۵) و کفشک متحرک قالب (۶) ایجاد شده عبور می کنند.بنابراین در این طرح صفحه پران (۷) مستقیماٌ تحریک می شود و نیازی به میله بیرون انداز قالب نمی باشد.

  • صفحه پران
    هدف اصلی از کاربرد این قطعه انتقال نیرو از سیستم محرک به قطعه تزریق شده از طریق پران هاست.نیروی لازم برای پران قطعه تزریقی قابل توجه است،بخصوص در قالب هایی که دارای عمق زیاد بوده و شیب کمی باید در نظر گرفت (غالباٌ صفحات پران به دلیل انتخاب کم ضخامت، در عمل خراب می شوند).ضخامت صفحه پران باید به حدی باشد تا تحمل هرگونه نیروی اضافی را داشته باشد.زیرا تغییر شکل در ابتدای مرحله پران به نهایت می رسد و این به دلیل چسبیدن قطعه تزریقی به ماهیچه است.تغییر شکل یک تیر نسبت عکس با مکعب ارتفاع دارد ،بنابراین با افزایش جزئی در مقدار ضخامت انحراف بسیار کاهش می یابد.اگر صفحه پران کمی تغییر شکل پیدا کند باعث می شود تا به اجزای پران نیروی جانبی وارد شود،بنابراین باعث سایش بیشتری در داخل سوراخهای پران در صفحه قالب شده و همچنین باعث خم شدن پین ها می شود.اگر مقدار آن زیاد باشدسیستم عملکرد را متو قف می کند. در یک سیکل پران که با پین و بوش پران عمل می کند،فشار تزریق به طور مستقیم روی پرانها اعمال میشود.برای جلوگیری از فرو رفتن پرانها در داخل صفحه پران بایستی صفحه را از جنس فولاد با سختی نسبتاٌ بالا انتخاب کرد.فولاد با کربن متوسط برای مصارف عمومی مناسب است( BS 970-080 M) .ابعاد پلان این صفحه بستگی به موقعیت اجزای پران دارد.برای مثال نمای پلان یک قالب برای تولید یک جعبه چهار گوش را در نظر می گیریم.
شکل۱۳: انواع ترکیب ها برای چهار پین پران،توجه کنید که در روش (a ) به مجموعه صفحه پران بزرگتری نسبت به روش (b ) نیاز است.
انواع ترکیب ها برای چهار پین پران

انواع ترکیب ها برای چهار پین پران

فرض کنید چهار پین پران برای پران کردن قطعه کافی باشد.این پین پران ها را می توان با ترکیب های (a) و (b) که در شکل نشان داده شده بکار برد.صفحه پران(Ejector Plate) می بایستی تمام اجزا را پشتیبانی کند.به وضوح مشاهده می شود که در طرح (b) از مجموعه پران کوچکتری استفاده شده است (با خط نقطه نشان داده شده است).باید به خاطر داشت که هر چه مجموعه صفحه پران کوچکتر باشد می توان شبکه پران قویتری داشت(با خط نقطه در اطراف صفحه پران ترسیم شده است).در طرح (a) ما یک شبکه پران خطی داریم،در حالیکه در (b) یک شبکه پران قابی شکل داریم. در شکل (۷) یک نمونه از مجموعه صفحه پران چهار گوش که در طرح شبکه پران خطی و یا شبکه پران قابی شکل مورد استفاده قرار گرفته نشان داده شده است. کاربرد تکیه گاه گرد در صفحه پران و سیستم شبکه پران چهارگوش یکسان است.در این حالت سوراخها از داخل صفحه پران (Ejector Plate) و صفحه نگهدارنده پران ها با لقی مناسب عبور می کنند.این نوع در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل۱۴: ترکیب مجموعه صفحه پران با شبکه پران با تکیه گاه گرد

ترکیب مجموعه صفحه پران با شبکه پران با تکیه گاه گرد

ترکیب مجموعه صفحه پران با شبکه پران با تکیه گاه گرد

در نمای برش خورده (b) صفحه قالب و سیستم شبکه پران به صورت خط نقطه نشان داده شده است.نهایتاٌ در سیستم پران تسمه ای که در آن از تعدادی اجزای پران تیغه ای استفاده می شود (مطابق شکل زیر)،بجای صفحه از تسمه استفاده می شود و این تسمه ها در انتها توسط تسمه های عرضی به یکدیگر متصل می شوند.

شکل ۱۵: سیستم پران تسمه ای

سیستم پران تسمه ای

سیستم پران تسمه ای

منبع:

طراحی قالب تزریق پلاستیک
تالیف:آر جی ویلیام پای
مترجم: مهندس اصغر رئوفی