روش های بستن اینسرتها در قالب های پلاستیک

 • روشهای بستن اینسرتها
  دو روش برای بستن اینسرتها به صفحه نگهدارنده وجود دارد .انتخاب یکی از این دو روش بستگی به نوع اینسرت دارد. در روش اول از تکنیک بستن با پیچ از زیر استفاده شده است.در این حالت اینسرت از یک جاساز کور در صفحه نگهدارنده با پیچ های آلن محکم می شود.این پیچ ها از داخل سوراخهای صفحه نگهدارنده عبور می کنند.دقت شود که رزوه های موجود در روی انسرت راه بدر نشود تا مواد پلاستیک نتوانند به داخل این فرورفتگی ها نفوذ کنند. درشکل زیر قسمت (a ) اگر به روش معکوس رزوه را در نگهدارنده و سرپیچ را روی اینسرت شکل(b ) ایجاد کنیم یک حالت غیر مطلوب به دست می آید و ممکن است مواد پلاستیک مجددا در ناحیه سر خزینه پیچ نفوذ کنند.روش صحیح در شکل (c ) نمایش داده شده است.

شکل۱۲: نمایش روشهای درست و نادرست بستن اینسرت با پیچ به نگهدارنده

روشهای (a) و (b) هر دو در روی سطح قالب ایجاد فرورفتگی می کنند در این فرورفتگی ها ممکن است مواد پلاستیک نفوذ کنند.(c) طرح صحیح است

روشهای (a) و (b) هر دو در روی سطح قالب ایجاد فرورفتگی می کنند در این فرورفتگی ها ممکن است مواد پلاستیک نفوذ کنند.(c) طرح صحیح است

روشهای (a) و (b) هر دو در روی سطح قالب ایجاد فرورفتگی می کنند در این فرورفتگی ها ممکن است مواد پلاستیک نفوذ کنند.(c) طرح صحیح است

اینسرتهای چهارگوش( شکلb,a-7 ) معمولا به این روش نصب می شوند زیرا به اندازه کافی فضای مورد نیاز بین محفظه و لبه اینسرت برای بستن پیچ وجود داردواز طرف دیگر اینسرتهای گرد و کوچک را عموما نمی توان با پیچ بست و معمولا به روش دوم بسته می شوند.
روش دوم استفاده از یک لبه فلانچی شکل روی اینسرت است (شکل ۷ g,h ) این فلانچ در جاساز مربوطه در نگهدارنده قرار می گیرد.در این حالت یک جاساز راه بدر روی نگهدارنده ایجاد می شود.یک گودی برای نصب فلانچ در پشت صفحه نگهدارنده ایجاد شده است.اینسرت در محل خود با فلانچ مربوطه به روی پله جاساز قرار می گیرد و یک صفحه پشت بند که با پیچ به صفحه نگهدارنده بسته شده فلانچ را در محل خود ثابت می کند .یکی از مزیت های این روش ،ماشین سازی راحت و ساده جاسازهای گرد راه بدر در نگهدارنده نسبت به جاسازهای کور است.مزیت دیگر ماشین کاری ساده فلانچ روی اینسرت گرد ،سادگی ایجاد جاساز مربوطه در صفحه نگهدارنده است.در حالیکه برای اینسرتهای چها گوش چنین نیست.
مزیت خوب این روش در قالبهای چند محفظه ایست که در هر دو نیمه بایستی از اینسرت استفاده نمود.در این روش به دلیل اینکه سوراخهای مربوط به محل اینسرت در صفحه نگهدارنده راه بدر بوده (اگر هر دو اندازه محل ماهیچه و حفره یک اندازه باشد) می توان هر دونیمه را با هم سوراخکاری نمود.هم محوری و انطباق خوب بین حفره و ماهیچه با جازدن حفره و ماهیچه در صفحه نگهدارنده به دست می آید.بنابر دلایل مطرح شده در عمل این روش برای اینسرتهای گرد بکار برده می شود و به ندرت در اینسرتهای چهار گوش استفاده می شود.معایب استفاده از این روش در اینسرتهای چهارگوش شکل(d,c-7 ) عبارتند از:
۱- بایستی عملیات ماشین کاری اضافی برای ایجاد فلانچ روی اینسرت انجام داد.
۲- جاساز ایجاد شده در صفحه نگهدارنده نیز به کار بیشتر نیاز دارد و در نتیجه هزینه کلی قالب افزایش می یابد. زمانی از فلانچ در اینسرتهای چهار گوش استفاده می شود که نیاز به یک انطباق راحت بین دو اینسرت باشد و یا فضای کافی برای بستن پیچ جهت اتصال به صفحه نگهدارنده در اینسرت وجود نداشته باشد.


 • مقایسه دو روش اینتگری و اینسرتی
  هر دو روش اینسرتی و اینتگری با توجه به ابعاد قطعه تزریقی ،شکل قطعه تزریقی،پیچیدگی قالب،تکه محفظه یا چند محفظه ای بودن قالب،هزینه ساخت قالب و … مزیتهایی دارند. بنابراین به طور کلی می توان گفت که با توجه به خصوصیات هر قالب باید یک تصمیم طراحی دقیق و با اهمیت اتخاذ شود.وقتی که با یک قطعه مشخص مواجه می شویم باید مزایای دو روش را با هم مقایسه کنیم و بعضی از ملاحظات کلی اعم از هزینه،تعداد حفره و غیره را در نظر گرفت که در ذیل به شرح هر کدام می پزدازیم:

  • ۱- هزینه
   الف) هزینه مواد اولیه
   ب) هزینه ماشین کاری و نصب
   (a ) در روش اینتگری باید همه صفحه از جنس یک فولاد گرانقیمت ساخته شود ولی در روش اینسرتی بخشی که شکل محفظه را به وجود می آورد بایستی از جنس فولاد باشد .نگهدارنده از جنس یک فولاد ارزان قیمت است .در استفاده از مواد اولیه روش اینتگری روش پر هزینه ای است .
   (b ) در یک قالب تک محفظه ای روش اینتگری ،زمان ماشین کاری و همچنین تعداد عملیاتی که باید انجام شود را نسبت به روش اینسرتی کاهش می دهد.
   در هر حال برای قالبهای چند محفظه ای پارامترهای دیگری رانیز باید در نظر گرفت.
  • ۲- تعداد حفره
   مشکلاتی که در ماشین کاری و انطباق حفره ها و ماهیچه ها در روش اینتگری وجود دارد با افزایش تعداد حفره های قالب افزایش پیدا می کند.برای قالبهای چند محفظه ای ترجیحا از روش اینسرتی استفاده می شود
  • ۳- انطباق قالب چند محفظه ای
   سهولت انطباق و قابلیت تنظیم حفره و ماهیچه را می توان با یکی از مشخصات برجسته ساخت قالبهای چند محفظه ای دانست.برای مثال پس از ساخت قالب ،در مرحله آزمایش ابتدایی ممکن است ضخامت دیواره ای قطعه تزریقی یکسان نباشد.معمولا در قالبهای اینسرتی این عیب به راحتی قابل اصلاح است ولی در قالبهای اینتگری این عمل فوق العاده مشکل است.
  • ۴-اندازه قالب
   قالب اینتگری یک واحد یکپارچه است در حالیکه یک قالب اینسرتی یک مجموعه مونتاژ شده است و بدین معنی است که با قطعه مشابه،اندازه قالب اینتگری نسبت به قالب اینسرتی کوچکتر است .در هر حال اگر محفظه ها را به صورت مجزا داشته باشیم با انتخاب روش اینسرتی مشکلات جابجایی و ماشین کاری قطعه به حداقل می رسد.قالب اینتگری نیاز به بلوک فولادی بزرگ و سنگین دارد که باید در مراحل مختلف ساخت جابجا شود.این موضوع باعث بروز مشکلاتی در جابجا نمودن قعات در مرحله ساخت و همچنین افزایش هزینه ماشین کاری خواهد شد.
  • ۵-عملیات حرارتی
   اغلب اوقات بهتر است برای افزایش سختی و در نتیجه مقاومت در برابر سایش ،قطعات فولاد در قالب که محفظه را تشکیل می دهند،تحت عملیات حرارتی قرار گیرد.در عملیات حرارتی احتمال کج شدن قطعات وجود دارد.هرچه قطعه کوچکتر باشد ،در عملیات حرارتی کجی کمتری اتفاق می افتد.بنابراین از دیدگاه عملیات حرارتی روش اینسرتی بهتر از روش اینتگری است.
  • ۶-تعویض قطعات خراب
   در سیستم اینسرتی امکان تعمیرات محفظه و همزمان با آن ادامه تولید با بقیه محفظه ها وجود دارد.ورودی محفظه گرم شده به شکل مناسبی مسدود شده و در نتیجه کمترین وقفه در تولید پیش می آید.
  • ۷-سیستم خنک کاری
   گر از روش اینتگری استفاده شود ،طراحی سیستم خنک کاری حفره و ماهیچه بسیار ساده است.طراح می تواند مدار بسته خنک کاری را بدون استفاده از آب بندها که در هنگام استفاده از اینسرتها بایستی بکار گرفت ،طراحی کند.
  • ۸-نتیجه:
   مسلما برای قالب های تک محفظه ای جدای از ساده یا پیچیده بودن قطعه ترجیحا از روش اینتگری استفاده می شود.قالب تک محفظه ای اینتگری نهایتا یک قالب با استحکام مناسب ،حجم کم،نسبتا کم هزینه و عموما با یک سیستم خنک کاری خوب نسبت به طرح اینسرتی است.در ذهن داشته باشید که استفاده از اینسرت موضعی یکی از عاقلانه ترین راهها برای ساده سازی در ساخت محفظه قالب است.
   انتخاب نوع قالب در قالبهای چند محفظه ای به راحتی انتخاب در قالبهای تک محفظه ای نیست.در انتخاب قالب نوع اینسرتی ساخت،انطباق حفره و ماهیچه و هزینه کم قالب پارامترهای موثری هستند.
   برای شکلهای خیلی ساده بهتر است که یک صفحه قالب به روش اینسرتی و صفحه دیگر به روش اینتگری ساخته شود.به عنوان مثال یک قالب چند محفظه ای برای تولید یک قوطی را در نظر بگیرید .صفحه حفره را می توان با طرح اینتگری ساخت و مزیتهایی از قبیل استحکام و اندازه کوچکتر قالب حاصل می شود.صفحه ماهیچه را می توان با طرح اینسرتی ساخت تا مزیتهایی مانند ماشین کاری ساده تر و قابلیت تنظیم قالب در طرح وجود داشته باشد.

ابتدای صفحه


منبع:
تئوری و عملی قالبهای تزریق پلاستیک
مولف: Menges,Mohren
مترجم: فرزاد بیغال/تحت نظر:عبدالله ولی نژاد