حفره ها و ماهیچه های قالب تزریق پلاستیک

  • حفره ها و ماهیچه های قالب
    برای قالبهایی که دارای محفظه پیچیده بوده و یا قالبهای چند محفظه ای ماشین کاری حفره و ماهیچه از یک بلوک فولادی به روش اینتگری مناسب نیست.مراحل ماشین کاری و عملیاتی که باید انجام شود بسیار پیچیده و غیر اقتصادی است.بنابراین از روش اینسرت نگهدارنده به جای روش اینتگری استفاده می کنند.

شکل۶: صفحه شیار زده شده (اینسرت موضعی)در صفحه اینتگری

صفحه شیار زده شده

صفحه شیار زده شده

در این روش محفظه با استفاده از بلوک های کوچک فولادی ایجاد می شود.این بلوک های فولادی پس از ماشین کاری اینسرت نامیده می شوند .اینسرتی که ماهیچه یا نری را شکل می دهد اینسرت ماهیچه و اینسرتی که حفره و یا مادگی را شکل می دهد اینسرت حفره نامیده می شود.این اینسرتها در داخل یک بلوک پایه یا صفحه فولادی که نگهدارنده نام دارد جاسازی می شوند.این جاسازیها را با ماشین کاری روی صفحه نگهدارنده ایجاد می کنند.در مرحله آخر اینسرت با پیچ به صفحه پشت خود بسته می شود.

  • شکل و نوع اینسرت
    طراح بنا به نوع ساده سازی برای ماشین کاری ،شکل اینسرت را به صورت گرد یا چهارگوش انتخاب می کند اینکه کدام یک از دو شکل انتخاب شود بستگی به شکل قطعه تزریقی دارد.معمولا در قطعات تزریقی گرد اینسرتهای گرد و در شکلهای دیگر اینسرتهای چهارگوش مناسب تر است.نمونه هایی در شکل زیر نشان داده شده است.

شکل۷: انواع اینسرتهای حفره و ماهیچه

انواع اینسرتهای حفره و ماهیچه

(aوb ): اینسرت چهار گوش،تثبیت با پیچ (cوd ): اینسرت چهار گوش،تثبیت با لبه (eوf ): اینسرت گرد،تثبیت با پیچ (gوh ): اینسرت گرد،تثبیت با لبه

اینسرتهای گرد داخل سوراخهای نگهدارنده قرار می گیرند.

شکل۸: ابعاد انطباقی برای اینسرت ماهیچه کوچک

ابعاد انطباقی برای اینسرت ماهیچه کوچک

در صفحه نگهدارنده قالبهای چند محفظه ای آرایش محفظه ها به صورت خطی و یا دایره ای هستند.آرایش دایره ای در شکل زیر نشان داده شده است.در قالبهای چند محفظه ای که از اینسرتهای گرد استفاده می شود از عملیات تراشکاری برای ساخت اینسرت و عملیات بورینگ برای ایجاد محل نگهدارنده استفاده می شود.این روش های ماشین کاری کم هزینه هستند.

شکل ۹: اینسرتهای ماهیچه گرد (تثبیت با لبه)در داخل یک نگهدارنده دو صفحه ای

اینسرتهای ماهیچه گرد

اینسرتهای ماهیچه گرد

بنابر آنچه قبلا بیان شد در اجزایی که شکل غیر دوار دارند معمولا تمایل به ساخت اینسرتهای چهار گوش است.بهتر است دلیل این عمل با مثال توضییح داده شود.یک قطعه باریک بلند مستطیلی شکل را در نظر بگیرید.اگر از اینسرت گرد استفاده شود ،قطر اینسرت بستگی به طول قطعه دارد، بنابراین به ناچار انسرت گرد نسبتا بزرگ خواهد شد.اگر یک قالب چند حفره ای مورد نیاز باشد قالب را به دلیل اینکه نیاز به جاسازی این اینسرتها داریم بایستی بزرگتر ساخت .در چنین طرحهایی انتخاب اینسرت گرد از نظر اقتصادی مناسب نیست.در قالبهای چند محفظه ای اینسرتهای چهارگوش به روشی غیر از روش به کار گرفته شده در نصب اینسرتهای گرد نصب می شوند.عموما اینسرتها را به صورت تکه ای کنارهم قرار می گیرند تا یک اینسرت بزرگ را تشکیل دهند.
در شکل ۹ یک صفحه ماهیچه شش محفظه ای نشان داده شده است.هر ماهیچه اینسرت جداگانه ماشین کاری می شود.اینسرتهای چهارگوش به صورت دو مجموعه سه تایی در کنار هم قرار می گیرند.بین این مجموعه یک بلوک میانی فولادی قرار دارد که پل نامیده می شود.برای اینکه ما روی صفحه نگهدارنده یک جاساز بزرگ ماشین کاری کرده و نیاز به دو ماشین کاری مجزای اجزای کوچک جهت دو سری سه تایی نداشته باشیم از این پل استفاده می کنیم.ممکن است تصور شود که بتوان با بزرگتر کردن اینسرتها و مماس کردن آنها در خط میانی قالب دیگر نیازی به قطعه پل نباشد اما این موضوع باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای بوش تزریق سیستم تغذیه می شود.بدون قطعه پل ،بوش تزریق باید بین دو قطعه در جایی که لبه های اینسرتها با هم دیگر مماس می شوند قرار گیرد و همچنین راهگاه نیز باید در همین خط مماس مرکزی اینسرتها به وجود آید .در صورت وجود کمترین لقی بین اینسرتها پلاستیک وارد این فضا شده و تمایل به جدا کردن اینسرتها از یکدیگر دارد.
در اکثر قالبهای چند محفظه ای تمامی محفظه ها با هم مشابه هستند.اما مثالهایی نیز وجود دارد که در آن قالب شامل محفظه هایی با شکل های مختلف است.این موضوع در صنایع ساخت اسباب بازی بطور وسیع کاربرد دارد.تمام قطعات یک اسباب بازی در یک قالب ساخته شده و با یک شوت تزریق تمام قطعات اصلی یک محصول تولید می شود.
ابعاد اینسرتها بستگی به شکل و اندازه قطعه تزریقی دارد.این ابعاد را چنان تعیین می کنند که نهایتا شکل اینسرت به صورت چهارگوش باشد تا عملیات ماشین کاری نگهدارنده و بستن اینسرت ساده تر شود.از اینسرتهای موضعی نیز می توان در اینسرت حفرهو یا ماهیچه استفاده کرد.قبلا کاربرد این اینسرتها را در ماهیچه و حفره با روش اینتگری مشاهده کردید.کاربرد اینسرت موضعی در این روش نیز مشابه روش قبل است.

شکل۱۰: اینسرتهای ماهیچه چهارگوش(تثبیت با پیچ) در داخل یک نگهدارنده یکپارچه

اینسرتهای ماهیچه چهارگوش

اینسرتهای ماهیچه چهارگوش

مورد دیگر در ساخت اینسرت حفره و ماهیچه این است که اینسرتها را می توان یک تکه و یا چند تکه ساخت.برای مثال در قطعه (a ) شکل ۱۱ به نام بازوی نوسانی وجود بالهای باریک در قطعه،ماشین کاری اینسرت حفره را با مشکل روبرو می کند.با دو تکه کردن اینسرت حفره ساده تر ماشین کاری می شود.محیط خارجی اینسرت برای نصب در نگهدارنده به شکل رایج چهار گوش است.

شکل۱۱:اینسرت حفره چند گوشه

(a ):قطعه(بازوی نوسانی) (b ): اینسرت حفره چند تکه

(a ):قطعه(بازوی نوسانی) (b ): اینسرت حفره چند تکه


ابتدای صفحه


منبع:
تئوری و عملی قالبهای تزریق پلاستیک
مولف: Menges,Mohren
مترجم: فرزاد بیغال/تحت نظر:عبدالله ولی نژاد