روش اساسی طراحی قالب تزریق پلاستیک – قسمت پنجم

روش اساسی طراحی قالب تزریق پلاستیک

 • آرایش حفره ها
  پس از تکمیل تعداد حفره ها ،آنها را باید به بهترین صورت ممکن آرایش داد.
  در ماشین های قالبگیری تزریقی مدرن معمولا سیلندر در محور مرکزی میز ثابت قرار دارد. محل راه تغذیه با این مشخص می شود. آرایش حفره ها در اطراف راه تغذیه مرکزی باید طوری باشد که شرایط زیر در آن رعایت شود :
  – تمام حفره ها باید به صورت هم زمان و با مذابی که دمای یکسان دارند پر شوند.
  – طول جریان باید کوتاه باشد تا مقدار ضایعات مواد حداقل شود .
  – فاصله بین یک حفره قالب با یک حفره قالب دیگر باید به اندازه کافی زیاد باشد تا فضای لازم برای خطوط خنک کاری و میل های پران در اختیار باشد. همچنین سطح مقطع کافی برای تحمل نیروهای حاصل از فشار تزریق وجود داشته باش
  – برآیند کلیه نیروهای عکس العملی باید در مرکز ثقل باشد.

شکل های ۶۳ و ۶۸ :طرح های اولیه برای آرایش حفره ها در قالب را معرفی می کنند

مقایسه آرایش حفره ها

مقایسه آرایش حفره ها

 • تعادل نیروها در قالب در حین تزریق
  اگر حفره ها نسبت به راه تغذیه مرکزی خارج از مرکز قرار بگیرند بار غیر یکنواخت بر قالب و قسمت گیرنده وارد می شود. ممکن است قالب در یک قسمت تحت نیرو باز شود.
  درزدار شدن و شکست احتمالی میل های راهنمای ماشین ممکن است در نتیجه این عمل اتفاق بی افتد.قالب هایی که یک بار درزدار شوند ، سطح آب بندی آنها خراب است و همواره در آنها درز ایجاد می شود.بنابراین اولین قانون طراحی این شرط است که برآورد همه نیروهای عکس العملی (فشار تزریقی) و برآورد همه نیروهای گیرنده بر مرکز راه تغذیه اثر کنند.

شکل ۶۹: سیستم راهگاه مرکزی و خارج از مرکز را نمایش می دهد

موقعیت مرکزی و خارج از مرکز راهگاه

در قالب های پیچیده مرکز ثقل تعیین شده و مطابق آن موقعیت حفره ها در قالب مشخص شود.

تعیین مرکز ثقل قالب

تعیین مرکز ثقل قالب

 • تعداد خطوط جدایش
  قطعه قالبگیری و راهگاه موقع باز شدن قالب در صفحه ای که از خط جدایش عبور می کند باز می شوند.قطعات پلاستیکی منجمد شده بیرون انداخته شده و قالب برای سیکل بعدی آماده می شود.
  قالب استاندارد یک خط جدایش دارد. قطعه قالبگیری و راهگاه با هم از قالب خارج می شوند.اگر لازم باشد که راهگاه به صورت اتوماتیک از قطعه جدا شود ،اغلب در مورد قالب های چند حفره ای یا در تزریق از چند گلویی ،خط جدایش اضافی برای سیستم راهگاه (قالب سه صفحه ای – کویته ای-) مورد نیاز است و یا قالب راهگاه گرم (راهگاه سرد برای مواد واکنشی) به کار می رود (بجز: راهگاه تونلی) .در قالبهای طبقه ای خطوط جدایش متعددی لازم است.
  راه حل های طراحی
  یک خط جدایش
  قالب استاندارد
  قالب کشویی
  قالب با حفره قالب دو تکه
  قالب با پران پیچی و
  قالب راهگاه گرم.

چند خط جدایش:
قالب سه حفره ای،
قالب طبقه ای و
قالب با راهگاه عایق بندی شده
مواردی که بر تعداد خطوط جدایش اثر دارند:
شکل قطعه،
تعداد حفره قالب،
سیستم راهگاه و گلویی تزریق .


ابتدای صفحه


منبع:
تئوری و عملی قالبهای تزریق پلاستیک
مولف: Menges,Mohren
مترجم: فرزاد بیغال/تحت نظر:عبدالله ولی نژاد