روش اساسی طراحی قالب تزریق پلاستیک-قسمت اول

روش اساسی طراحی قالب تزریق پلاستیک

توصیه می شود که طراحی هر قالب به صورت سیستماتیک پیش برود چرا که قالب و عملکرد آن باید در شرایط گوناگونی پاسخگو باشند.شکل ۵۱ ارتباط متقابل شرایط و شرایط مرزی و ثانویه که با عمل اصلی باید رعایت شوند نمایش می دهد.این مطلب با یک مثال آشکارتر می شود .مسیر تصمیم هایی که طراح اتخاذ می کند با فلوچارت طراحی یک قالب استاندارد برای تولید همزمان چندین سرپوش به نمایش در آمده است (شکلha 52).توصیه می شود که برای درک منطق روش،این مسیر گام به گام تعقیب شود.

جزئیات سفارش قالب
قطعه قالبگیری
قالب استاندارد
ادامه قالب استاندارد
مرحله آخر طراحی قالب تزریق

منبع:
تئوری و عملی قالبهای تزریق پلاستیک
مولف : Menges,Mohren
مترجم: فرزاد بیغال/تحت نظر:عبدالله ولی نژاد