اصطلاحات به کار رفته در قالبهای تزریق

مشخصات اجزاء یک قالب تزریقی (طرح معمول در اروپا)
البته نباید فراموش کرد که ممکن است اصطلاحات دیگری در نقاط دیگر دنیا استفاده شود.
کتابچه ISTA (انجمن بین المللی ابزارهای ویژه) در ارتباط با اصطلاحات اجزاء قالب های تزریق موجود است.

اجزای قالب های تزریق پلاستیک
mold_assembly

منبع:
IranMold.com