injection-mold-12

نمونه از قالب که سیستم راهگاه آن از هات رانر استفاده شده است

نمونه از قالب که سیستم راهگاه آن از هات رانر استفاده شده است