آموزش نرم افزار Mold Flow – ترمیم مش

آموزش نرم افزار Mold Flow – ترمیم مش

ترمیم عیوب المان های مشبندی شده مربوط به این بخش ، با دستور های Merge nodes و Swap edges ممکن است .

ترمیم عیب نسبت اندازه (‌‌Aspect Ratio)

بیشترین مقدار اندازه (Maximum Aspect ratio) بایستی‌‌‌از ۱۰ کمتر  باشد که در بهترین حالت این مقدار به ۶ می‌رسد .تنظیم این مقدار در پنجره Aspect ratio  از منوی مش قابل تنظیم است . بعد از کلیک کردن روی این دستور و تایید پیغام بعدی‌، پنجره‌ای با عنوان‌Aspect ratio diagnostic ظاهر می شود. در این پنجره و در فیلد‌Minimum  مقدار۶ را قرار می‌دهیم .فیلدMaximum را خالی می‌گذاریم . در کنار این فیلد دو حالت Standard‌ و‌Normalized وجود دارد. حالتی که اجازه تاثیر عدد ۶ رابه شما برای دستیابی به بهترین نسبت اندازه می‌دهد ، گزینه Standard است .(شکل ۱-۲)

شکل 1

شکل ۱

شکل 2

شکل ۲

 

ترمیم عیوب المان های مشبندی شده مربوط به این بخش ، با دستور های Merge nodes و Swap edges ممکن است . برای یادگیری این بخش به مراحل زیر توجه کنید :

۱) بعد از اجرای مراحل بالا و با فعال سازی گزینه Place results in diagnostics layer ، یک لایه به لایه های قبلی در مدیریت لایه ها اضافه می شود .منوی آبشاری دیگری با حالت های Display  و Text موجود است مه نحوه نمایش را در حالت های گرافیکی ، متنی امکان پذیر می کند. بهتر است گزینهDisplay mesh/model‌ فعال باشد. سپس گزینه Show را کلیک می کنیم .برای فعالسازی این لایه ،گزینه diagnostics results  رادر مدیریت لایه‌ها،Make active  می‌کنیم . برای اینکه نقاط را بهتر شناسایی کنیم و امکان ویرایش نقاط راحت تر باشد ، باید از گزینه Expand مقدار گسترش را ۱ انتخاب نماییم . (شکل۳-۴-۵)

شکل 3

شکل ۳

شکل 4

شکل ۴

شکل 5

شکل ۵

با انجام مراحل بالا نقاط معیوب به راحتی قابل تشخیص هستند . همانطور که قبلا گفته شد ، ۲ روش برای حل این عیوب وجود دارد :

۱)Merge nodes

۲) Swap edges

Merge nodes(ادغام گره‌ها)

برای دسترسی به ابزار  Merge nodes، بایستی از منوی Mesh  ، Mesh tool،  Merge nodesرا کلیک کنیم .(شکل ۶)

شکل 6

شکل ۶

دو فیلد برای این ابزار در نظر گرفته شده است که فیلد اول‌‌Node to merge to ‌( گره ثابت ) و فیلد دوم‌Node to merge from (گره متغیر) ، گره اول و دومی را تشکیل می دهند که باید در یکدیگر ادغام شوند .به کمک ابزار فیلتر ، می‌توان در به آسانی ، فقط نقاط دلخواه را انتخاب کرد . این دستور شامل Any item (هر جزء ای) ، Nearest Node (نزدیکترین گره) ، Node ( گره ) می باشد که بهترین آنها Node  میباشد . گزینه Preserve Fusion  به عنوان یک فیلتر ، کمک می‌کند تنها لبه گره‌های المانهای مثلثی شکل را ادغام کنیم .(شکل ۷)

شکل 7

شکل ۷

به اشکال زیر توجه کنید. (ترتیب اشکال را دقت کنید)

۱) در شکل یک المان مثلثی شکل با خط قرمز رنگ مشخص شده است .

۲) در شکل ۲ ، گره اول باید در فیلد Node to merge to   انتخاب شود .

۳) در شکل ۳ ، گره دوم در فیلد Node to merge from  انتخاب شود .

۴)  با کلیک بر روی گزینه Apply دستور تایید می گردد.(شکل۸)

شکل 8

شکل ۸

Swap edges (تعویض لبه ها)

برای دسترسی به ابزار  Swap edges، بایستی از منوی Mesh  ،  Mesh tool،  Swap edgesرا کلیک کنیم . (شکل ۹)

شکل 9

شکل ۹

دو فیلد به نام های Select first triangle و ‌‌Select second triangle وجود دارند. این دو فیلد برای انتخاب دو المان مثلثی شکل که یک لبه مشترک دارند، لحاظ شده اند. المانهای ادغامی (تشکیل شده از مجموع دو المان قبلی) باید مشبندی شوند ، لذاگزینه Allow remesh of feature edges اجازه مش‌بندی ناحیه‌های ادغام شده را می‌دهد. به کمک ابزار فیلتر ، می‌توان به آسانی ، فقط نقاط دلخواه را انتخاب کرد . این دستور شامل Any item (هر جزء‌ای) ، Nearest Node (نزدیکترین گره) ، Node ( گره ) می‌باشد که بهترین آنها‌Node  می‌باشد .(شکل ۱۰)

شکل 10

شکل ۱۰

یک ستون رنگی در سمت چپ ، میزات پراکندگی نقاط معیوب  را بوسیله طیف رنگی نمایش می دهد . در این ستون المان هایی از قطعه که با خطوط قرمزرنگ مشخص شده اند ، بحرانی ترین المان و نقاط آبی رنگ،  نقاطی هستند که به عدد تنظیمی کاربر در قسمت تنظیمات Maximum Aspect ratio (6) نزدیک هستند . لازم به ذکر است به محض رسیدن مقدار Maximum aspect ratio  به مقدار ۶ این ستون ناپدید می شود . سپس با گزارش گیری مجدد ، کاهش مقدار عددی قابل رویت است .(شکل ۱۱)

شکل 11

شکل ۱۱

رفع عیوب Free edges

لبه آزاد( Free edges ) یکی از عیوبی شایعی است که امکان ایجاد آن بعد از مش بندی، زیاد است . این عیب زمانی پدیدار می شود که لبه ای از المان با المانهای مجاور به خود در تماس نباشد. به این معنی که لبه آزاد فصل مشترک بین دو المان نباشد و به اصطلاح آزاد باشد(شکل ۱۲)

شکل 12

شکل ۱۲

Merge nodes(ادغام گره‌ها)

برای برطرف ساختن این عیب ، بایستی از منویMesh ، Mesh tool گزینه Merge nodes را انتخاب نماییم . (شکل ۱۳-۱۴)

شکل 13

شکل ۱۳

شکل 14

شکل ۱۴

توضیح فیلد‌ها این پنجره‌ در آموزش‌های قبلی به طور کامل داده شده است .(شکل۱۵)

شکل 15

شکل ۱۵

دو گره‌ای که در راستای لبه آزاد موجود هستند را برای فیلدهای اول و دوم انتخاب نمایید . سپس تایید کنید تا لبه آزاد محو شود . این کار را برای تمام لیه های آزاد موجود در قطعه انجام دهید . پس از اتمام کار می‌بایستی ستون رنگی کنار حذف شود . برای اینکه مسیر ترمیم به درستی طی شود لازم است پس از ترمیم ۲ یا ۳ لبه آزاد ، گزارش‌گیری از کیفیت مش انجام شود . در ضمن توجه کنید ممکن است ترمیم لبه های آزاد باعث ساختن لبه های روی افتاده (Overlapping elements ) شوند .پس لازم است  این قسمت از گزارش هم مورد توجه باشد . پس از اتمام کلی ، نقدار لبه های آزاد در گزارش مش ، باید صفر باشد .

ارسال شده توسط مرتضی نظرپور