ابزارآلات دایکست، کانال های دایکست و طراحی دایکست

ابزارآلات دایکست، کانال های دایکست و طراحی دایکست

قالب هایی که در آن ها فلز مذاب تزریق می شود ابزارآلات معمولی هستند که در این فرآیند استفاده می شوند. قالب ها عموما متشکل از دو نیمه هستند- نیمه ثابت- که بر روی یک صفحه ایستاده نصب شده است و قالب قسمت پران آن که بر روی یک صفحه متحرک نصب شده است. این طراحی به قالب اجازه می دهد که در طول خط جدایشش باز و بسته شود. هنگامی که قالب بسته می شود دو نیمه قالب یک حفره داخلی تشکیل می دهند که برای شکل ¬دهی قطعه کار پر از فلز مذاب می شود. این حفره از دو مغزی تشکیل می شود – مغزی حفره و مغزی ماهیچه که به ترتیب در نیمه ثابت و نیمه قسمت پران قالب قرار دارند. قالب ثابت این اجازه را به فلز مذاب می دهد تا از سیستم تزریق از طرق دهانه به درون حفره قطعه جریان یابد. قالب پران شامل یک صفحه تقویت و صفحه پران می¬باشد که بر روی صفحه نصب شده است و شامل سیستم پران می¬باشد. زمانی که واحد گیره بندی دو نیمه قالب را از هم جدا میکند میله های گیره بندی صفحه های پران را رو به جلو در داخل صفحه پران فشار می دهند که باعت فشار دادن پین های پران در قطعه قالب گیری شده می شود و در نهایت باعث خروج قطعه از مغزی ماهیچه می شود. همچنین قالبهای چند حفره¬ای که در آنها دو نیمه قالب تعداد زیادی حفره های قطعه یکسان تشکیل می دهند، مورد استفاده قرار می گیرند.
کانال های قالب
جریان فلز مذاب در داخل حفره قطعه نیاز به تعداد زیادی کانال دارد که در قالب به صورت یکپارچه درآمده اند این کانالها در قالب های محفظه سرد و قالب های محفظه گرم کمی متفاوت هستند. در یک قالب محفظه گرم فلز مذاب از طریق قطعه ای بنام بوش راهگاه (در نیمه ثابت ) وارد می شود و اطراف راهگاه پخش کننده (قالب پران) جریان پیدا می کند. راهگاه به اولین کانال ورود فلز مذاب به قالب اشاره دارد در یک قالب با محفظه سرد فلز مذاب از طریق یک بوش تزریق وارد می شود.بعد از ورود به قالب در هر نوع قالبی ، فلز مذاب از طریق یک سری راهگاه از طریق گیت وارد حفره قطعه که در راستای جریان است وارد می شود. غالبا حفره ها شامل فضاهای اضافی بنام گودال¬های سرریز می ¬باشد مه در طول انجماد منابع تغذیه اضافه ای را فراهم میکند. زمانی که قطعه سرد می شود فاز مذاب دچار انقباض میگردد و به مواد اضافی مورد نیاز خواهد بود. در نهایت کانال¬های کوچک از حفره به خارج از قالب ادامه خواهند داشت. این کانال ها به عنوان حفره های تخلیه به هوا اجازه خروج از قالب را می دهند. فلز مذابی که در همه این کانال ها جریان پیدا کرده است. به صورت جامد به قطعه کار میچسبد که باید از آن بعد از خروج قطعه کار جدا شود. نوعی از کانال که از مواد پر نمی شود کانال خنک سازی است. که به آب یا روغن اجازه جریان از طریق قالب، اطراف حفره برای گرفتن گرما را می دهد.

طراحی قالب
علاوه بر انواع متعدد کانال ها مسائل طراحی دیگری نیز وجود دارد که باید در طراحی قالب مد نظر قرار گرفته شوند. در ابتدا قالب باید اجازه جریان آسان فلز مذاب را درون همه حفره ها بدهد. خروج قطعه ریخته گری شده جامد از قالب به همان اندازه مهم است بنابراین باید یک زاویه شیب در دیواره های حفره لحاظ شود. طراحی قالب باید هر گونه ویژگی پیچیده¬ای را روی قطعه بتواند لحاظ کند مانند شیب معکوس. که به قطعات قالب اضافی نیاز خواهد داشت. بسیاری از این تجهیزات از کناره قالب به درون حفره قطعه می لغزند. بنابراین به نام لغزنده ها یا فعالیت های جانبی معروف اند. معمول ترین نوع فعالیت جانبی ، ماهیچه جانبی است که شیب معکوس جانبی را قادر به قالب گیری شدن می سازد.یکی از جنبه های مهم دیگر در طراحی قالب انتخاب ماده است. قالب ها میتوانند از انواع مختلفی از فلزات ساخته شوند. فولادهای ابزار گرید بالا معمول ترین نوع هستند که به طور معمول بین ۱۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰سیکل مورد استفاده قرار می گیرند.با این حال فولاد کم کربن مقاوت بیشتری در برابر تشکیل ترک دارند و می توانند تا ۱۰۰۰۰۰۰ سیکل مورد استفاده قرار گیرند. مواد معمول دیگری که برای ساخت قالب استفاده می شوند عبارتند از: کروم –مولیبدن- آلیاژهای نیکل- تنگستن و وانادیوم. ماهیچه های جانبی که در قالب مورد استفاده قرار می گیرند. نیز از همین مواد ساخته می شوند.
منبع : اینترنت
برگردان: ایران ملد