فرآیند ساخت و تولید بخش هفتم

فرآیند ساخت و تولید بخش هفتم

فرآیندهی با تنظیم سرد:

در تولید ریخته گری ماسه ای صنعتی، ممکن است که از بایندرهای غیرمعمولی که خارج از طبقه بندی ذکر شده در بالا استفاده نمایند. ممکن است که این بایندرها از مواد مختلفی ساخته شده باشند مانند رزینه ای مایع مصنوعی. بایندرهای مرسوم جهت عمل کردن نیاز به حرارت دیدن و پختن دارند درحالیکه این نوع بایندرها در دمای محیز با ماسه ها پیوند شیمیایی میدهند. از اینجاست که ترم تنظیم سرد می آید. این فرآیندهای ریخته گری ماسه ای نسبتا جدید و از نظر تکنیکی پیشرفته، در تولید رد حال توسعه و رشد هستند. درحالیکه از روشهای قالب های ماسه ای سبز گرانتر هستند، اما فرآیندهای تنظیم سرد، دقت بالای ابعادی را تامین مینمایند و کاربردهای تولیدی بالایی دارند.

برپایی قالب برای ریخته گری ماسه ای:

برپایی یک قالب ماسه ای عبارتست از تولید شامل یک الگو که میتواند یک اثری از قطعه بر روی قالب باشد که تولید شود، حذف الگو، جایگذاری سنبه ها، (اگر نیاز باشد)، و ایجاد یک سیستم حفره هادر قالب میشود. برپایی یک قالب به تفصیل در فرآیند ریخته گری فلز توضیح داده شده است. یک قالب مانند آنچه در شکل یک نشان داده شده است میتواند یک مدل عمومی در فرآیند تولید ریخته گری ماسه ای باشد.

الگو:

ممکن است که تعداد کمی از الگوها در فرآیند ریخته گری ماسه ای بکار رود.

الگو جامد:

این یک الگو یک تکه ای بیانگر هندسه و شکل ریخته گری می باشد.این یک الگوی ساده برای تولید میباشد، اما تعیین خط جداکننده بین نقطه بالایی و پایینی قالب برای کارخانه های ذوب فلزات دشوارتر است.

الگوی چندتکه:

الگوی چند تکه از دو قطعه جداگانه تشکیل شده است و زمانیکه درکنار یکدیگر قرار میگیرند، هندسه ربخته گری را شکل میدهند. زمانیکه در قالب بخوبی قرار میگیرند، صفحه ای که دو قطعه بر روی آن قرار میگیرند باید با خط جداکننده قالب منطبق باشند. این عمل موجب میشود که ساختن الگوهای پیچیده ساده تر شود. همچنین بدلیل اینکه جایگیری الگوی متناسب با خط جداکننده قالب از قبل تعیین میشود، برپایی قالب ساده تر است.

 

الگوی صفحه منطبق:

الگوی صفحه منطبق معمولا در صنایع با تولید بالا در ریخته گری ماسه ای استفاده میشود. الگوی صفحه منطبق یک الگوی دو قطعه ای است که بین کننده ریخته گری بوده و در خط جداکننده تقسیم شده است و مشابه الگوی چند تکه میباشد. در این مدل الگو، بهرحال هر قطعه بر روی یک صفحه قرار گرفته است. این صفحات برای فرآیند ریخته گری در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا الگو را شکل دهند. مدل الگوی صفحه منطبق بسیار سودمند بوده و الگو را در زمره قالبهای سریع و دقیق قرار میدهد.

الگوی Cope and Drag

این الگو برای تولید صنعتی بالالی ریخته گری ماسه ای استفاده میشود. این الگو از نظر دو تکه بودن و تقسیم توسط خط جداکننده مشابه الگوی صفحه منطبق میباشد. هرکدام از این نیمه ها بر روی یک صفحه قرار گرفته اند تا الگو و قالب براحتی هم تراز شوند. اختلاف این دو الگو در این است که در الگوی صفحه منطبق دو نیمه با یکدیگر قرار گرفته اند در حالیکه در نوع cope and drag دو نیمه جداگانه قرار دارند. الگوی cope and drag بخش cope قالب را امکانپذیر میسازد، و بخش drag قالب نیز بطور جداگانه ایجاد میشود و بعدا قبل از ریختن ریخته گری ماسه ای قرار میگیرد.

در فرآیند صنعتی ریخته گری ماسه ای یک سیستم حفره ای، (نشان داده نشده است) معمولا بعنوان بخشی از الگو وجود دارد، بویژه در الگوی cope and drag. الگوها را میتوان از مواد مختلفی تهیه نمود، و هندسه و شکل الگو باید برای انقباض، پرداخت کاری ماشین و اعوجاج تنظیم شود. اصول الگوها با جزئیات بیشتر در بخش الگوها توضیح داده شده است.

سنبه ها:

سنبه ها شکل داخلی قالب را تشکیل میدهند. حفره ها در قالب جای میگیرند، و در طول زمان فاز ریختن در فرآیند ریخته گری ماسه ای باقی میمانند. ریخته گری فلز در اطراف سنبه ها جامد می شود. اصول حفره ها در بخش حفره ها توضیح داده میشود. سنبه ها از بهترین نوع ماسه ساخته میشود و در طول فرآیند ریخته گری تحت شرایظ بسیار سختی قرار میگیرند. سنبه ها باید قوی و قابل نفوذ باشند؛ همچنین تازمانیکه ریخته گری فلز داخل سنبه ها منقبض میشود، سنبه ها باید باندازه کافی فروریختگی داشته باشند. برخی اوقات برای افزایش استحکام سنبه از مواد تقویت کننده استفاده میشود. ممکن است که سنبه به همراه تهویه ساخته شود تا خروج گازها را تسهیل کند.

منبع : اینترنت

برگردان : ایران ملد