RJG، طراحی بخش جدیدی برای دوره قالبسازی تزریق پلاستیک پیشنهاد می دهد

RJG، طراحی بخش جدیدی برای دوره قالبسازی تزریق پلاستیک پیشنهاد می دهد

دوره جدید RJG برای ریخته گران، سازندگان ابزار و مهندسان طراحی با زبان مشترک و دانش جهانی مورد نیاز برای موفقیت در طراحی و تولید قطعات تزریقی پلاستیک ارائه می شود.
با اجتناب از دوباره به کارگیری قالب و گرفتن بخش حق طراحی در ابتدا در هزینه ها صرفه جویی می کند. دوره جدید RJG، بخش طراحی در قالبسازی تزریقی برای ریخته گران، سازندگان ابزار و مهندسان طراحی با یک زبان مشترک و دانش جهانی مورد نیاز برای موفقیت در طراحی و تولید قطعات تزریقی پلاستیک ارائه می شود. موضوعات کلاس به فرایندهای تولید کالا (GMP) برای طراحی های بخش پلاستیکی، ویژگی های مواد اساسی، مفاهیم قالب مبنا، ویژگی های پردازش لازم، خطاها و عدم تطابق قالبسازی می پردازد. همچنین در مورد چگونگی تاثیر بخش طراحی و انتخاب مواد بر هزینه قالب و قیمت قطعات بحث می شود.

بهبود دانش کلی مراحل مورد نیاز برای بخش طراحی، خطر کمینه گیری شرایط قالب مطلوب را کاهش می دهد، در نتیجه قالبسازی تزریقی با عدم تطابق را به حداقل می رساند که کیفیت مورد نیاز مشتری را برآورده نمی کند.
این دوره در مورد طرح های بخش قالبسازی تزریقی قطعات ساده تا پیچیده، از نقطه نظر پلاستیک (به جای نقطه نظر ماشین های سنتی و غیر قابل اعتماد) بحث می کند. مدرسان RJG از نمونه های صنعتی به عنوان مرجع استفاده می کنند و پس از آن به ارزیابی و ارتقای بخش طراحی می پردازند، شرکت کنندگان در گروه هایی کار می کنند تا قطعات را برای نقص بررسی کنند و چگونگی برطرف سازی معایب طراحی بحث خواهد شد. بخش طراحی برای کلاس قالبسازی تزریقی با روش های آموزشی RJG برنده جایزه تدریس خواهد شد.

برای جزئیات بیشتر و مشاهده تاریخ های آینده و مکان  rjginc.comبروید.

منبع : اینترنت
گردآوری : ایران ملد