بهره وری بیشتر قالبهای پلاستیک با استفاده از هیتر با سیم دو تایی (۲سیمه)

شرکت بین المللیIncoe هیترهای دوتایی (۲سیمه) K 2004 ، که طرحی برای تولید در سال ۲۰۰۷در اروپا بوده است را ارائه کرده است. که امروزه قابل اطمینان بودن این هیترها به اثبات رسیده است.
هیترهای دوتایی  با یک مدارگرمایشی دوم مشخص شده اند.که برخلاف دیگر هیترها که دو هیتر موازی به طورمجزا اطراف نازل آن حلقه زده اند ، این هیترها با دو سیم گرمایشی درون یک  محفظه تعبیه شده اند.

هیترهای دوتایی با یک مدارگرمایشی دوم مشخص شده اند.که برخلاف دیگر هیترها که دو هیتر موازی به طورمجزا اطراف نازل آن حلقه زده اند ، این هیترها با دو سیم گرمایشی درون یک محفظه تعبیه شده اند.

هیترهای دوتایی با یک مدارگرمایشی دوم مشخص شده اند.که برخلاف دیگر هیترها که دو هیتر موازی به طورمجزا اطراف نازل آن حلقه زده اند ، این هیترها با دو سیم گرمایشی درون یک محفظه تعبیه شده اند.
نشان دادن دمای ظاهری نازل ها که تحت تاثیر گرمای قسمت کنترل می باشد ، مشکل عمده هیترهای تک سیمه می باشد. در هیترهای جدید ارائه شده که به صورت دو سیمه می باشند این امکان وجود دارد که عملیات قالبگیری ، در صورتی که اپراتور هم متوجه نقص فنی هیتر نشده باشد ، ادامه پیدا کند. و این مزیت باعث می شود که عملیات تزریق بطور ناگهانی قطع نشود.
Incoe ، معتقد است که کارایی وقابلیت اطمینان سیستم های Hot Runner بر طبق کیفیت هیترهای موجود می باشد .بنابراین شرکت نیاز مشتریانش را همیشه با سیستم های Hot Runner ساخت خود برطرف می سازد
این هیترهای دوتایی قابل اطمینان بودن وبرطبق برنامه عمل کردن را در جهت رسیدن به بهره وری بیشتر،برای ساخت قطعات تزریق پلاستیک تضمین می نماید.

ابتدای صفحه


منبع:
ترجمه:ایران ملد
Hasco Hasenclever GmbH