نازلی سریع برای قالب لوازم بسته بندی با ضخامت کم

سیستم های قالب تزریق هاسکی (Husky) نازل جدیدی به نام UP ، برای استفاده درقالبگیری لوازم بسته بندی با ضخامت کم معرفی می کند.
نازل    UP  (Ultra-Packaging  ) به طور خاص برای این هدف طراحی می شود: - ضرب تزریق زیر سه ثانیه که می تواند با فشار بیش از PSI 40000 راه اندازی شود. - این توانایی برای مواد حداکثر 300 گرم بر ثانیه است.

نازل UP (Ultra-Packaging ) به طور خاص برای این هدف طراحی می شود: - ضرب تزریق زیر سه ثانیه که می تواند با فشار بیش از PSI 40000 راه اندازی شود. - این توانایی برای مواد حداکثر ۳۰۰ گرم بر ثانیه است.

سیستم های قالب تزریق هاسکی (Husky) نازل جدیدی به نام UP ، برای استفاده درقالبگیری لوازم بسته بندی با ضخامت کم معرفی می کند.
نازل UP (Ultra-Packaging ) به طور خاص برای این هدف طراحی می شود:
– ضرب تزریق زیر سه ثانیه که می تواند با فشار بیش از PSI 40000 راه اندازی شود.
– این توانایی برای مواد حداکثر ۳۰۰ گرم بر ثانیه است.
این نازل و همه سیستم های راهگاه گرم هاسکی، شامل مانیفولد وصفحه ها، برای استفاده در قالب گیری لوازم بسته بندی با ضخامت نازک بهینه شده اند.
هدف اصلی سازنده ، توسعه وبرقراری روشی نو در سیستم راهگاه گرم و تکنولوژی قطعات استاندارد قالب،برای استفاده درلوازم بسته بندی با ضخامت نازک می باشد.
هاسکی محصول دیگری به نامSingle Cavity Valve Gate (SCVG) را معرفی می کند که یک نوع راهگاه عریض برای ورود مواد به داخل قالب می باشد، که توان رقابت با Gate های رایج فعلی را دارد.

ابتدای صفحه


منبع:
ترجمه:ایران ملد
Husky Injection Molding Systems S.A.