موفقیت چشمگیر نمایشگاه قالب سازی یوروملد در سال ۲۰۱۳

موفقیت چشمگیر نمایشگاه قالب سازی یوروملد در سال ۲۰۱۳

نمایشگاه یوروملد ۲۰۱۳ با ۵۸۶۷۳ بازدید کننده و بیش از ۱۰۵۶ غرفه دار در سال ۲۰۱۳ موفق ترین نمایشگاه قالب سازی در ۵ سال اخیر بوده است. ۵۸۶۷۳ بازدید کننده از ۸۳ کشور جهان که بیش از ۶۶ درصد آنها از کشور آلمان و مابقی از کشورهای دیگر بوده اند.
به ترتیب از ایتالیا ۴/۷ درصد، فرانسه ۴/۶ درصد، ترکیه ۳/۶ درصد و از سوئیس ۹/۵ درصد و همچنین بازدید کننده هایی از کشورهایی مانند ژاپن و فنلاند برای اولین بار از نمایشگاه یوروملد بازدید به عمل آوردند.

منبع:اینترنت

ترجمه:ایران ملد