ایتالیا کشور مشارکت کننده در نمایشگاه قالبسازی یوروملد ۲۰۱۳

ایتالیا کشور مشارکت کننده در نمایشگاه قالبسازی یوروملد ۲۰۱۳

ایتالیا با بیش از ۵۰ غرفه دار در زمینه های قالبسازی ، طراحی و توسعه نرم افزار ها بعد از چین به عنوان دومین مشارکت کننده بزرگ نمایشگاه قالب سازی یورو ملد ۲۰۱۳ می باشد.

بیست غرفه دار از ۵۰ غرفهدار ایتالیایی برای اولین با است که در این رویداد مهم قالبسازی در جهان شرکت می کنند.
در مدت زمان این رویداد چهار روزه، انجمنی  درسالن ۹ نمایشگاه  برگزار می شود که در طی آن شرکت های ایتالیایی از تحولات ساخت قالب ، دستگاه ها و راه حل های اخیر خود در مورد موضوعات خا صی مانند چاپ سه بعدی یا ۳d printing  با طراحی ایتالیایی صحبت خواهند کرد . انجمن نیز به شکل یک فروشگاه ، نمایش فرآیند تولید و پروژه های تحقیقاتی ایتالیایی و اروپایی ارائه میگردد.

26

منبع :mold making technology

ترجمه : ایران ملد