اجزای قالب برش

انواع قالب:
الف- قالبهای فلزی یا قالبهای سنبه ماتریس

– قالبهای برشی

نام قطعه

مواد مصرفی

کفشک ثابت

چدن یا فولاد St37 یا فولاد St 52-3

ماتریس

فولاد آلیاژی سرد کار مثل فولاد SPK شرکت بهلر یا ۲۰۰۲ پلدی یا XW5 آساب یا RCC روشلینگ یا BORA شرکت تیس

تسمه های راهنمای ورق

فولاد آلیاژی سمانته یا فولاد کم آلیاژ مثل MS60 شرکت بهلر

روبنده (ورق کش)

فولاد آلیاژی سمانته یا فولاد کم آلیاژ مثل MS60 شرکت بهلر

سنبه

همانند مواردی که برای ماترسی معرفی شد

سنبه گیر

فولاد MS60 یا St60 (حداقل St37 )

ضربه گیر

فولاد SPK

کفشک متحرک

چدن یا فولاد St37 یا فولاد St 52-3

توپی (دنباله)

فولاد CK45 یا فولاد ST50-2

میل راهنما

فولاد سمانته (۷۲۱۰ آساب یا E230 – ECN 150 بهلر)

بوش راهنما

فولاد سمانته (۷۲۱۰ آساب یا E230 – ECN 150 بهلر)

استوپ (متوقف کننده ها)

SPK شرکت بهلر

شکل ۱: قالبهای برشی رو باز

قالب برشی رو باز
قالب برشی رو باز

شکل ۲: قالبهای برشی روبسته

قالب برشی رو بسته
قالب برشی رو بسته

شکل ۳: قالبهای برشی با جداساز

قالب برشی با جداساز

ابتدای صفحه


منبع:
طراحی و ساخت قالبهای فلزی
تهیه و تنظیم:محمد کیانی