قالب برش – لقی گیر نوار ورق

 • لقی گیر نوار ورق

شکل ۱:لقی گیر نوار ورق

لقی گیر نوار ورق

لقی گیر نوار ورق

شکل۲:لقی گیر نوار ورق

لقی گیر نوار ورق

لقی گیر نوار ورق

 • انواع لقی گیر نوار ورق

شکل ۳:لقی گیر نوار ورق

لقی گیر نوار ورق

لقی گیر نوار ورق

شکل۴:لقی گیر نوار ورق

لقی گیر نوار ورق

لقی گیر نوار ورق

 • لقی بین سنبه و ماتریس
  بین لبه برش سنبه و لبه برش ماتریس در قالبهای برشی باید فاصله ای در نظر گرفت تا عمل برش انجام گیرد که این فاصله را لقی گویند.
  مقدار این فاصله نسبت مستقیم به ضخامت و جنس ورق مورد برش دارد.
  این فاصله یا مقدار لقی باید مقداری مناسب داشته باشدکه نه خیلی کم و نه خیلی زیاد باشد.
  در صورتیکه مقدار لقی کم انتخاب شود نیروی زیادی به لبه های سنبه و ماتریس وارد می شود و باعث اعمال نیروی اضافی و ناخواسته به پرس می شود.در صورتیکه مقدار لقی بیشتر از اندازه لازم و مناسب باشد باعث می شود که قطعه جداشده از ورق و سوراخ ایجاد شده در ورق دارای پلیسه بلند باشند.
  مقدار لقی مورد نیاز جهت برش برای مواد مختلف به صورت جدول و با اعداد معینی تدوین شده است و یا به صورت درصدی از ضخامت ورق با توجه به جنس آن تعیین شده است.
  مطابق جدول زیر برای محاسبه مقدار لقی ،ضخامت ورق را به اعداد داده شده تقسیم می کنیم:

شکل ۵:حالات مختلف مقاطع برش در ماتریس

مقاطع برش در ماتریس

مقاطع برش در ماتریس


جدول ۴: تعیین ضخامت و فاصله مقاطع برش تا لبه ماتریس

حداقل فاصله سوراخ تا لبه ماتریس C

ضخامت ماتریس B

ضخامت ورق A

شکل ۳

شکل ۲

شکل ۱

۴۸

۳۶

۲۷

۲۴

۱٫۶-۰

۵۷

۴۳

۳۲

۲۹

۳٫۲-۱٫۶

۷۰

۵۳

۴۰

۳۵

۵-۳٫۲

۸۳

۶۲

۴۷

۴۲

۶٫۴-۵

۹۶

۷۲

۵۴

۵۰

بزرگتر از ۶٫۴

ابتدای صفحه


منبع:
طراحی و ساخت قالبهای فلزی
تهیه و تنظیم:محمد کیانی