قالب برش – پین جوینده

  • پین های جوینده

پین جوینده DIN 9864

پینهای جوینده که جهت قرار دقیق نوار نسبت به سنبه طراحی می شوند،دارای اندازه های استاندارد زیر می باشند که می توان جهت تهیه مستقیم یا ساخت آن از این ابعاد استفاده کرد.

شکل ۱

پین جوینده

مورد استفاده برای قطرهای :

جدول۱:

مشخصه پین های جوینده: (A – B –C – E – F ) d1 x L

شکل ۲:نمای کلی پین جوینده

پین جوینده

شکل۳:چگونگی کارکرد پینهای جوینده در قالبهای برش مرحله ای

پین جوینده

شکل۴:پین های جوینده

پین جوینده

شکل۵:پین های جوینده

پین  جوینده

شکل۶:پین های جوینده

پین  جوینده

ابتدای صفحه


منبع:
طراحی و ساخت قالبهای فلزی
تهیه و تنظیم:محمد کیانی