قالب برش – ایستگاه های بیکار – بخش دوم

  • ایستگاه های بیکار – بخش دوم

شکل ۱۰

شکل ۱۱

شکل ۱۲

شکل ۱۳

شکل ۱۴

شکل۱۵

شکل۱۶

شکل۱۷

شکل۱۸

شکل۱۹

شکل۲۰

شکل۲۱

شکل۲۲

شکل۲۳

ابتدای صفحه


منبع:
طراحی و ساخت قالبهای فلزی
تهیه و تنظیم:محمد کیانی