قالب برش -سنبه های کناره بر

  • سنبه های کناره بر(ساید کاتر)

شکل ۱

سنبه کناره بر

سنبه کناره بر

شکل A : مورد استفاده در مواقعی که پلیسه های حاصل از برش مطرح نباشد.
شکل B : مورد استفاده در مواقعی که پلیسه های حاصل از برش سنبه سایدکاتر باعث بی دقتی قطعه نهایی شود.
طول سنبه: طول سنبه ساید کاتر را به اندازه طول سایر سنبه های برش در نظر می گیرند.

اندازه های مربوط به شکل A

f

b

a

——-

۶

Up to 6

۱٫۶

Over 6 to 10

۲٫۵

Over 10 to 16

اندازه های مربوط به شکل B

f

b

a

۳

۸

Over 16 to 25

۴

۱۰

Over 25 to 40

۵

۱۲

Over 40 to 100

مشخصه سنبه کناره بر (B ): B x a x 1
مشخصه سنبه کناره بر (A ): A x a x 1

شکل ۲:کناره بر صاف

کناره بر صاف

کناره بر صاف

۱- کناره بر
۲- مانع سخت شده
۳- پین نگاه دارنده
۴- پلیسه
۵- زیر سری هدایت کننده
۶- نوار برشی
۷- صفحه برش(ماتریس)
۸- طول سنبه کناره بر a =پیشروی نوار

شکل ۳:کناره بر لبه دار

کناره بر لبه دار

کناره بر لبه دار

۱- مانع سخت شده
۲- کناره بر
۳- پلیسه
۴- پین نگاه دارنده
۵- نوار برشی
۶- صفحه برش(ماتریس)
۷- زیر سری هدایت کننده

شکل ۴:کناره بر دنباله دار

کناره بر دنباله دار

کناره بر دنباله دار

۱- صفحه راهنما
۲- زیر سری هدایت کننده
۳- کناره بر
۴- صفحه برش
۵- صفحه زیرین
۶- نوار برشی
۷- پین نگاه دارنده
۸- مانع سخت شده

شکل ۵: کناره بر دنباله دار به همراه تکیه گاه نشانده شده

کناره بر دنباله دار

کناره بر دنباله دار

۱- صفحه راهنما
۲- زیر سری هدایت کننده
۳- کناره بر
۴- دنباله هادی
۵- صفحه برش(ماتریس)
۶- صفحه زیرین
۷- نوار برشی
۸- پین نگاه دارنده
۹- مانع سخت شده

شکل۶:کناره بر دوبل

کناره بر دوبل

کناره بر دوبل

۱- کناره بر دمی
۲- نوار برشی
۳- مانع سخت شده
۴- زیر سری هدایت کننده
۵- صفحه برش(ماتریس)
۶- پین نگاه دارنده
۷- مانع سخت شده
۸- کناره بر اولی

شکل۷: کناره بر شکل دار

کناره بر شکل دار

کناره بر شکل دار

۱- مانع سخت شده
۲- کناره بر
۳- خط جداکننده
۴- پین نگاه دارنده
۵- صفحه برش(ماتریس)
۶- فشاردهنده نوار
۷- نوار برشی
۸- زیر سری هدایت کننده

ابتدای صفحه


منبع:
طراحی و ساخت قالبهای فلزی
تهیه و تنظیم:محمد کیانی