قالب برش – ایستگاههای بیکار بخش اول

  • ایستگاههای بیکار – متوقف کننده انگشتی
  • الف-ایستگاههای بیکار
    در قالب های مرحله ای،وقتی تعداد ایستگاههای برشی در روی یک نوار زیاد می شود به همان مقدار تعداد سنبه ها و سوراخ های ماتریس زیاد می شود به طوریکه به دلیل نزدیکی زیاد سنبه ها عملا امکان جداسازی و نصب سنبه ها ممکن نیست،و همچنین دیواره باقی مانده بین سوراخهای ماتریس زیاد نازک می شود و باعث ضعف ماتریس و شکستن آن می شود.برای جلوگیری از موارد فوق،در مکانهای مناسب می توان یک یا چند ایستگاه بیکار در نوار ورق در نظر گرفت.

شکل ۱:ایستگاههای شماره ۳ در هردو نوارمحل استراحت می باشد.

ایستگاههای شماره 3 در هردو نوارمحل استراحت می باشد

ایستگاههای شماره ۳ در هردو نوارمحل استراحت می باشد

  • ب-متوقف کننده انگشتی

شکل ۲:اساس کار متوقف کننده های دستی

استوپ انگشتی

استوپ انگشتی

شکل ۳:انواع استوپ انگشتی

استوپ انگشتی

استوپ انگشتی

استوپ انگشتی

استوپ انگشتی

A وB استوپ انگشتی-C استوپ اتوماتیک
Feed : گام

شکل ۴: استوپ انگشتی در قالبهای با ورق گیر متحرک

استوپ انگشتی

استوپ انگشتی

شکل۵:ابعاد عمومی سنبه های ساید کاتر

سنبه های سایدکاتر

سنبه های سایدکاتر

شکل۶: تشکیل گوشه های تیز و چگونگی از بین بردن آنها با تغییر شکل مقطع برش در سنبه های کناره بر

سنبه های سایدکاتر

سنبه های سایدکاتر

شکل اول تشکیل گوشه های تیز در حاشیه نوار و شکل دوم تشکیل گوشه های تیز در داخل نوار

شکل۷ : چگونگی اثر نیروهای جانبی روی سنبه کناره بر

سنبه کناره بر

سنبه کناره بر

شکل۸

شکل8

شکل۸

شکل ۹

شکل 9

شکل ۹

ابتدای صفحه


منبع:
طراحی و ساخت قالبهای فلزی
تهیه و تنظیم:محمد کیانی