قالب برش – گسترش صحیح

  • گسترش صحیح
    جسم مربوط به شکل زیر مفروض است.سطح این جسم را محاسبه می نماییم:

شکل ۱

گسترش صحیح

گسترش صحیح

مستطیل ۱۰ x 20 = 200
مثلث ۱۴ x 20 / 2 = 140 mm
ذوزنقه ۵ + ۱۰ / ۲ x 14 = 105 mm
Sp = 445 mm2

با مشاهده جسم در میابیم که گسترش آن به دو صورت مختلف امکانپذیر است.فرض کنیم جسم در خط A-A جوشکاری شود،بنابراین پولک اولیه آن باید به صورت “چپ و راست ” در نوار قرار گیرد.بنابراین :

شکل ۲

گسترش صحیح

گسترش صحیح

h = 2 x 445 / 1452 x 100 = 65%

حالا اگر فرض کنیم که جسم در خط AB جوشکاری شود طبق شکل زیر داریم:

شکل ۳

گسترش صحیح

گسترش صحیح

این دو مثال بدین لزوم جستجو برای یافتن بهترین حالت قرار گرفتن جسم درنوار و همچنین گسترش صحیح آن می باشد. برای تعیین طرز قرار گرفتن قطعه در نوار و گسترش جسم،طراح نقشه کش باید کلیه راههای ممکن را آزمایش و محاسبه نماید و برای این منظور تنها رسم نوار و طرز قرار گرفتن جسم در ان و گسترش جسم با یک مقیاس مطلوب بهترین نتیجه را خواهد داد.

  • جهت نورد کاری
    در صورتیکه بخواهیم قطعه ای را در نوار قرار داده و سپس عمل خمکاری را روی آن انجام دهیم باید قبلا جهت نورد کاری آن ورق را در نظر بگیریم.در حقیقت مقاومت ورق عمود بر جهت الیاف نوار برای خمکاری بیشتر است.

شکل ۴

گسترش صحیح

گسترش صحیح

اما این اصل اکثر اوقات مانع استفاده درست از نوار می باشد.(خیلی کم)،بنابراین ناچار خواهیم بود که جسم را در نوار به صورت مایل قرار دهیم.

گسترش صحیح

گسترش صحیح

زاویه ماکسیمم ( α ) در جدول زیر داده شده است.جنس فلز و شعاع داخلی خمکاری از عوامل مهمی هستند که برای مایل قرار گرفتن جسم در نوار به کار گرفته می شوند.

جدول

جنس

حداکثرα

شعاع داخلی

مس،برنج نرم،فولاد نرم،برنز نرم

۹۰

۰

آلومینیوم ،ورق آهن

برنج نیم سخت و سخت

۳۰°

۰

برنز نیم سخت و سخت

۹۰°

از ۲e

فولاد نیم سخت

۱۵°

تا ۲e

فولاد نیم سخت

۳۰°

از ۲e

فولاد سخت

۰°

۰

برنز فسفردار

۱۵°

تا ۲e

برنز فسفردار

۳۰°

از ۲e

کلیه فنرها،خم شده یا خم نشده

۳۰°

e

ابتدای صفحه


منبع:
طراحی و ساخت قالبهای فلزی
تهیه و تنظیم:محمد کیانی