قالب برش – طرز قرار گرفتن اجسام در نوار – بخش سوم

  • طرز قرار گرفتن اجسام در نوار(بخش سوم)
  • – حالت یک و یا چند در میان

شکل ۱

حالت یک و یا چند در میان

حالت یک و یا چند در میان

از این روش در مواقعی استفاده می شود که جسم مورد برش مدور و یا شش گوش منتظم باشد. در مورد برش واشر و یا پولک ساده عرض نوار به ترتیب زیر باید محاسبه شود:

فرمول

فرمول

برای سه واشر عرض نوار به صورت زیر محاسبه می شود :

فرمول

فرمول

برای ۵ واشر ،عرض نوار برابر خواهد بود با :

فرمول

فرمول

شکل ۲

جانمایی

جانمایی

شکل ۳

جانمایی

جانمایی

شکل ۴

جانمایی

جانمایی

شکل ۵

جانمایی

جانمایی

شکل ۶

جانمایی

جانمایی

شکل ۷

جانمایی

جانمایی

Largeur de bande: 41.5 mm – Nbr de bandes dons lafeuille: 24– Pas: 43 (pour 2 pieces) – parle mini: 1.25
Number de pieces decoupees dons la bande: 2000 – ۵۰ / ۴۳+ x 2 + 2 = 92 pieces
Surface de metal necessary par piece: 2000 x 41.5 / 92 = 902 mm2

شکل ۸

جانمایی

جانمایی

شکل ۹

جانمایی

جانمایی

Largeur de bande: 47.5 mm – Nbr de bandes dons lafeuille: 21 – Pas: 42 (pour 2 pieces) – parle mini: 1.5
Number de pieces decoupees dons la bande: 2000-51 / 42 x 2 + 2 = 94 pieces
Surface de metal necessary par piece: 2000 x 47.5 / 94 = 1010 mm2

شکل ۱۰

جانمایی

جانمایی

Largeur de bande: 43 mm – number de bande dons lafeuille: 23 – Pas: 54 (pour 2 pieces) – parle mini: 1.5
Number de pieces decoupees dons la bande: 2000 – ۶۰ / ۵۴ x 2 + 2 + 1 = 1017 mm2

شکل ۱۱

جانمایی

جانمایی

Largeur de bande: 25 mm – Nbr de bandes dons lafeuille: 25 – Pas: 18.8– parle mini: 1.4
Number de pieces decoupees dons la bande: 2000 – ۵۳ / ۱۸٫۸ + ۱ = ۱۰۴ pieces
Surface de metal necessary par piece: 2000 x 40 / 104 = 769 mm2

شکل ۱۲

جانمایی

جانمایی

Largeur de bande: 44 mm – Nbr de bandes dons lafeuille: 22– Pas: 24.5– parle mini: 1.5
Number de pieces decoupees dons la bande: 2000 – ۲۸٫۵ / ۲۴٫۵ + ۱ = ۸۱ pieces
Surface de metal necessary par piece: 2000 x 44 / 81 = 1086 mm2


ابتدای صفحه


منبع:
طراحی و ساخت قالبهای فلزی
تهیه و تنظیم:محمد کیانی