قالب برش -طرز قرارگرفتن اجسام در نوار – قسمت دوم

  • طرز قرار گرفتن اجسام در نوار(بخش دوم)
  • – حالت برگشتی (چپ و راست )- راه حل اول:

شکل ۱

حالت برگشتی (چپ و راست )

حالت برگشتی (چپ و راست )

mm 47 = 10+ 1 + 35 +1 = گام
mm 53 = 1.5 + 1.5 + 50 = عرض نوار
۵۰ + ۱٫۵ + ۱٫۵ = ۵۳mm = عرض نوار
نوار ۳۷ = ۵۳ : ۲۰۰۰ = تعداد نوار
۲۱ = ۴۷ : ۱۰۰۰ = تعداد قطعه در نوار
چون باقیمانده این تقسیم ۱۳ می شود لذا آنقدر از نوار باقی می ماند که در آخرین پیشروی (گام ) دو قطعه بریده شود.بنابراین :
قطعه ۱۵۵۴ = ۳۷ x ( 21 x 2 ) = تعداد قطعه

  • حالت برگشتی (چپ و راست )- راه حل دوم

شکل ۲

حالت برگشتی (چپ و راست )- راه حل دوم

حالت برگشتی (چپ و راست )- راه حل دوم

۳۵ + ۱ = ۳۶ mm = گام
۱٫۵ + ۵۰+ ۱+ ۱۰ + ۱٫۵ = ۶۴mm = عرض نوار
نوار ۳۱ = ۶۴ : ۲۰۰۰ = تعداد نوار
۲۷ = ۳۶ : ۱۰۰۰ = تعداد قطعه در نوار
چون باقیمانده تقسیم اخیر ۲۸ می شود لذا آنقدر از نوار می ماند که در آخرین پیشروی ۲ قطعه بریده شود.بنابراین:
۱۶۷۴ = ۳۱ x (2x 27 ) = تعداد قطعه در هر ورق

  • حالت برگشتی (چپ و راست )-مایل

شکل ۳

حالت برگشتی (چپ و راست )-مایل

حالت برگشتی (چپ و راست )-مایل

FG = 54.86 mm
در مثلث BCD :
BD = 1 +10 +1 + 10 = 22mm
BC = 22 x Sin α = ۲۲ x 0.90631 = 19.93mm
۵۴٫۸۶ +۱۹٫۹۳ + ۱٫۵ + ۱٫۵ = ۷۷٫۷۹ ~۷۷٫۸ = عرض نوار
نوار :۲۵ = ۷۸ : ۲۰۰۰ = تعداد نوار
گام اول بزرگتر است
محاسبه X (گام اول)
MP = 41.51mm
RS = 1.5 x Sin α = ۱٫۵ x 0.90631 = 1.35mm
PR = 1 x Cos α = ۱ x 0.42262 = 0.42mm
ST = 10 x Cos α = ۱۰ x 0.42262 = 4.22mm/47.50mm
X = 47.50 + 1.5 = 49mm
(۱۰۰۰-۴۹/۲۶ +۱)۲ = ۷۴ = تعداد قطعه در هر نوار
قطعه ۱۸۵۰ = ۷۴ x 25 = تعداد قطعه در هر ورق

با این مثالها می توان اهمیت چگونگی در نوار قرار گرفتن یک جسم را درک نمود.ناگفته نماند که انتخاب هر کدام از این روش ها نیز بستگی به تعداد قطعه مورد لزوم و از آنجا بهای تمام شده قالب را دارد چرا که مسلما ساخت یک قالب چپ و راست با دو ردیف سنبه به ویژه اگر جسم مایل در نوار قرار گرفته باشد،گرانتر از یک قالب با برش مستقیم تمام می شود.

شکل ۴

شکل 4

شکل ۴

شکل ۵

شکل 5

شکل ۵


ابتدای صفحه


منبع:
طراحی و ساخت قالبهای فلزی
تهیه و تنظیم:محمد کیانی