قالب برش – جا نمایی یا طرح ورق

  • جا نمایی یا طرح ورق
  • چگونگی قرار گرفتن جسم در نوار
    صرفه جویی در مواد یکی از اصول مهم ساخت برای قطعات با تعداد زیاد است و بدین جهت طرز قرار گرفتن ،حالت و جهتی که جسم در نوار بریده می شود حائز اهمیت بسیار می باشد.

شکل ۱

جانمایی یا طرح ورق
جانمایی یا طرح ورق

بعبارت دیگر برای اینکه نوار فلز دارای حداقل دور ریز باشد لازم است که پولک مورد برش به صورتی منطقی از این نقطه نظر در نوار بریده شود.همچنین در مورد اجسامی که بعد از عمل برش مورد خمکاری قرار می گیرند باید درباره روشی که برای گسترش آن انتخاب می کنیم کاملا مطالعه کنیم. برای درک بهتر این مطلب کافی است که به مثالها و اشکال زیر رجوع نماییم.

  • قرار گرفتن صحیح
    جسم مربوط به شکل زیر مفروض است.سطح این جسم را محاسبه می کنیم.

شکل ۲

سطح بازوی بزرگ:   3 x 25 = 75 mm2 سطح بازوی کوچک: 9 x 3 = 27 mm2 سطح جسم  Sp= 102 mm2

سطح بازوی بزرگ: ۳ x 25 = 75 mm2
سطح بازوی کوچک: ۹ x 3 = 27 mm2

حال این قطعه را در نوار به صورت عمودی قرار می دهیم و مقدار درصد استفاده از سطح نوار را محاسبه می نماییم.

شکل ۳

h = Sp / S x 100
h = Sp / S x 100

که در این فرمول :
h = % استفاده
Sp = سطح جسم
S = سطح نوار برای یک قطعه.
Sp = 102 mm2
S = 26 x 15 = 390 mm2

h = 102 / 390 x 100 = 26 %

اکنون مقدار h برای همین جسم در صورتی که به شکل افقی در نوار قرار گیرد حساب می کنیم.

شکل ۴

جانمایی یا طرح ورق
جانمایی یا طرح ورق

Sp = 102 mm2
S = 28 x 13 = 364 mm2
h = Sp / S x 100
h = 102 / 364 x 100 = 28 %

مشاهده می شود که مقدار دور ریز زیاد است لذا این بار جسم را به صورت مایل و تحت زاویه ۳۰ درجه در نوار قرار می دهیم.

شکل ۵

جانمایی یا طرح ورق
جانمایی یا طرح ورق

S = 30.5 x 8 = 244 mm2
h = 102 / 244 x 100 = 42 %

و بالاخره این جسم را کماکان به صورت مایل و تحت زاویه ۴۵ درجه قرار می دهیم.

شکل ۶

جانمایی یا طرح ورق
جانمایی یا طرح ورق

S = 29 x 5.5 = 159.5 mm2
h = 102 / 159.5 x 100 = 64 %

شکل ۷

جانمایی یا طرح ورق
جانمایی یا طرح ورق

شکل ۸

جانمایی یا طرح ورق
جانمایی یا طرح ورق

شکل ۹

جانمایی یا طرح ورق
جانمایی یا طرح ورق

شکل ۱۰

جانمایی یا طرح ورق
جانمایی یا طرح ورق

شکل ۱۱

جانمایی یا طرح ورق
جانمایی یا طرح ورق

ابتدای صفحه


منبع:
طراحی و ساخت قالبهای فلزی
تهیه و تنظیم:محمد کیانی