قالب برش – جداول قطعات استاندارد- بخش دوم

 • جداول قطعات استاندارد- بخش دوم
 • وزن مخصوص – ضریب انبساط طولی

جدول ۶:وزن مخصوص – ضریب انبساط طولی

وزن مخصوص – ضریب انبساط طولی

وزن مخصوص – ضریب انبساط طولی

 • مقاومت کششی،سختی و محیط خنک کاری فولادها

جدول ۷:مقاومت کششی،سختی و محیط خنک کاری فولادها

مقاومت کششی،سختی و محیط خنک کاری فولادها

مقاومت کششی،سختی و محیط خنک کاری فولادها

 • پین ها
  پین از جمله قطعات استانداردی است که در قالب برش زیاد از آن استفاده می شود این قطعه برای قرار دقیق قطعات نسبت به هم استفاده می شود. پینها در سه نوع مختلف و با سه نوع تلرانس خاص موجودند که می توان بنا به ضرورت هر کدام را به کار برد.

جدول ۸:پین ها

پین ها

پین ها

 • مقاومت کششی و حد گسیختن پیچها بر حسب قطر و جنس (Kgf )

جدول ۹:مقاومت کششی و حد گسیختن پیچها بر حسب قطر و جنس (Kgf )

مقاومت کششی و حد گسیختن پیچها بر حسب قطر و جنس

مقاومت کششی و حد گسیختن پیچها بر حسب قطر و جنس

 • پیچهای آلن

مشخصه پیچ آلن:d1xl

جدول ۱۰:پیچهای آلن DIN 912

پیچهای آلن DIN 912

پیچهای آلن DIN 912

 • میله راهنما
  شکل زیر نمونه ای از یک میله راهنما می باشد که دارای ابعاد و اندازه های استانداردی بوده و کلیه میله راهنما ساخته شده توسط کمپانیهای مختلف در چگونگی اندازه و تلرانس از این قطعه پیروی می کنند. همانطور که در شکل زیر دیده می شود میله راهنماها در دو نوع سر مخروطی و سر تخت موجودند که بنا به ضرورت و نیاز می تواند از هر کدام استفاده کند.

جدول۱۱:میله راهنما ۹۸۲۵

میله راهنما

میله راهنما

 • توپی ها (۱)
  همانطور که گفته شد می توان جهت اتصال توپی به قالب (کفشک بالا) از طرق مختلفی استفاده کرد که در شکل زیر چگونگی استفاده از رزوه در این اتصالات با اندازه های مختلف نشان داده شده است.

جدول ۱۲:توپی ها DIN 9859

مشخصه توپی (C ) : C d1-d3 مشخصه توپی(CE ) :  CE d1-d3

مشخصه توپی (C ) : C d1-d3 مشخصه توپی(CE ) : CE d1-d3

 • توپی ها (۲)
  شکل زیر نوع دیگری از اتصال توپی و قالب (کفشک بالا) را نشان می دهد که این اتصال به کمک چهار پیچ آلن صورت می گیرد.کلیه اندازه های مورد نیاز جهت ساخت یا تهیه این قطعه در جدول زیر داده شده است.

جدول ۱۳:توپی ها DIN 9859

مشخصه توپی (E ) :  E d1×Nominal size مشخصه توپی (EE ) : E d1×Nominal size

مشخصه توپی (E ) : E d1×Nominal size مشخصه توپی (EE ) : E d1×Nominal size

 • طول درگیری پیچ ،عمق رزوه ،گام و قطر مته مورد نیاز جهت اتصالات قطعات
  پیچها که برای اتصال قطعات مختلف به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرند بایستی از قطعه اول عبور کرده و به مقدار مناسبی داخل قطعه بعدی بپیچد. این مقدار نبایستی از مقدار مشخصی که در جدول زیر به توضییح آن می پردازیم کمتر باشد و رابطه مستقیمی با جنس قطعات دارد.

طول درگیری پیچ ،عمق رزوه ،گام و قطر مته مورد نیاز جهت اتصالات قطعات

طول درگیری پیچ ،عمق رزوه ،گام و قطر مته مورد نیاز جهت اتصالات قطعات

 • جدول مقاومت کششی پیچ بر حسب قطر و جنس
  پیچها به صورت آماده ،با ابعادی استاندارد و در انواع مختلف (پیچ آلن، شش گوش و …) در بازار موجودند که هر کدام بسته به قطر و جنس مقدار مشخصی از نیرو را تحمل می کنند. جنس پیچها به صورت استاندارد به انواع ۴A ،…….، ۱۲K تقسیم شده اند که هر یک مشخص کننده نوع خاصی از فولاد است .در زیر جنس متعارف با هر نماد ذکر گردیده است.

جدول۱۵: مقاومت کششی پیچ بر حسب قطر و جنس

۶D

شامل کلیه فولادهای گروه ۲ تا ۴

۶S

شامل کلیه فولادهای گروه ۱ تا ۴

۶G

شامل کلیه فولادهای گروه ۱ تا ۴

۸G

شامل کلیه فولادهای گروه ۳ تا ۴

۱۰K

شامل کلیه فولادهای گروه ۴

۱۲K

شامل کلیه فولادهای گروه ۴

۴A

شامل کلیه فولادهای گروه ۱

۴D

شامل کلیه فولادهای گروه ۱

۴P

شامل کلیه فولادهای گروه ۱

۴S

شامل کلیه فولادهای گروه ۱

۵D

شامل کلیه فولادهای گروه ۱تا ۴

۵S

شامل کلیه فولادهای گروه ۱ تا ۴


ابتدای صفحه


منبع:
اصول طراحی و ساخت قالبهای برش
تالیف:سیروس حسن زاده


جدول ۹: تعیین ضخامت کفشک بر حسب نیروی برشی

حداقل ضخامت کفشک

نیروی برشی بر حسب ton

۳۵

۱۰-۰

۵۰

۳۰-۱۰

۶۳

۶۰-۳۰

۷۰

۹۰-۶۰

۸۳

۱۲۰-۹۰

۹۵

۱۵۰-۱۲۰

۱۱۰

۲۰۰-۱۵۰

۱۴۰

۲۰۰≥

۵- اتصال کفشک ها با صفحات پرس: برای این کار معمولا از روبنده استفاده می کنند ولی می توان روی کفشک خزینه جای پیچ در نظر گرفت تا در صورت نیاز بتوان کفشک را با پیچ و مهره به صفحات پرس متصل کرد.
۶- چگونگی خروج قطعه تولیدی از قالب: پولک پس از جدا شدن از نوار وارد قسمت مستقیم ماتریس شده و پس از عبور از آن وارد قسمت زاویه دار ماتریس می گردد.برای خروج آن می بایستی سوراخی در همین راستا روی کفشک ایجاد کرد تا قطعه به راحتی از آن عبور کرده و به زیر کفشک راه یابد ،البته اگر کفشک مستقیما روی صفحه پرس نشسته باشد باید سوراخ مزبور در راستای سوراخ صفحه پرس باشد تا قطعه از داخل این سوراخ به زیر پرس راه یابد ولی در قالبهای برش مرحله ای این عمل امکانپذیر نیست و معمولا توسط دو قطعه که به پل معروفند ،فاصله بین کفشک پایین و صفحه پرس ایجاد می کنند تا پولک به راحتی از قالب خارج شود.