قالب های برش – تلرانسهای وضعیت

  • تلرانسهای وضعیت

    تغییرات مجاز موقعیت یک شکل را از نظر هندسی نسبت به حالت ایده آل آن با توجه به مبنا بودن شکل یا شکلهای دیگری تعریف می کند.
    تلرانسهای وضعیت عبارتند از : توازی ، تعامد ، زاویه دار بودن ، موقعیت ، هم محوری ، تقارن ، دویدگی مقطعی یا دایره ای ، دویدگی کلی.
    توازی (// ) : تغییر حالت یک صفحه نسبت به صفحه مبنا را از نظر موازی بودن که در یک فاصله معین T انجام می گیرد توازی بودن می نامند.
    مثال: در شکل زیر صفحه A می تواند نسبت به صفحه B از نظر توازی بودن در فاصله مجاز T تغییر حالت دهد.

توازی

توازی

تعامد ():عمود بودن یک سطح را نسبت به سطح دیگر به مقدار مجاز T تعامد گویند،این مقدار می تواند در حالتهای مختلف متغیر باشد.
مثال: در شکل زیر صفحه ای که روی آن تلرانس گذاری شده می تواند در بین دو صفحه A و B که کاملاً به سطح مبنا عمود می باشند در هر حالتی قرار گیرد.

تلرانس وضعیت - تعامد

تلرانس وضعیت - تعامد

زاویه دار بودن():نشان دهنده مقدار مجاز انحراف زاویه های یک صفحه نسبت به صفحه مبنا می باشد که مقدار آن با T نمایش داده شده است.

موقعیت ( ): نشان دهنده موقعیت یک شکل از نظر مختصاتی نسبت به سطح یا سطوح دیگری می باشد که مقدار مجاز آن را با T نمایش می دهند.

مثال : مرکز سوراخ مورد نظر می تواند در یک دایره به قطر T نسبت به مرکز مختصاتی خود که با CوD مشخص شده است قرار می گیرد.

تلرانس وضعیت - موقعیت

تلرانس وضعیت - موقعیت

هم محوری ( ): مقدار مجاز اختلاف محور یک استوانه نسبت به استوانه مبنای دیگر را هم محوری گویند.

مثال: در شکل زیر محور استوانه ای که تلرانس گذاری شده است می تواند در یک استوانه به قطر T در هر حالتی واقع شود.البته این استوانه فرضی نسبت به استوانه مبنا سنجیده می شود.

تلرانس وضعیت - هم محوری

تلرانس وضعیت - هم محوری

تقارن () :مقدار اختلاف مجاز (T ) محور با صفحه میانی یک شکل معین،نسبت به یک یا دو سطح
متفاوت را تقارن گویند.

مثال: در شکل زیر صفحه میانی شکاف می بایستی بین دو صفحه که به مقدار T از هم فاصله دارند و با صفحه مبنا موازیند واقع شود.البته مقدار T به طور قرینه نسبت به محور قطعه می باشد.

تلرانس وضعیت - تقارن

تلرانس وضعیت - تقارن

دویدگی دایره ای ( ): مقدار مجاز دویدگی شعاعی هر مقطع از جسم را حول محور دوران آن که با T نمایش داده می شود،که می تواند نسبت به سطوح مبنای دیگری تعریف شده باشد دویدگی دایره ای می گویند.

تلرانس وضعیت - دویدگی

تلرانس وضعیت - دویدگی

دویدگی کلی ( ): مقدار مجاز دویدگی شعاعی از ابتدا تا انتهای قطعه را که می تواند به مقدار T باشد دویدگی کلی گویند.

تلرانس وضعیت - دویدگی کلی

تلرانس وضعیت - دویدگی کلی

ابتدای صفحه


منبع:
اصول طراحی و ساخت قالبهای برش
تالیف:سیروس حسن زاده


جدول ۹: تعیین ضخامت کفشک بر حسب نیروی برشی

حداقل ضخامت کفشک

نیروی برشی بر حسب ton

۳۵

۱۰-۰

۵۰

۳۰-۱۰

۶۳

۶۰-۳۰

۷۰

۹۰-۶۰

۸۳

۱۲۰-۹۰

۹۵

۱۵۰-۱۲۰

۱۱۰

۲۰۰-۱۵۰

۱۴۰

۲۰۰≥

۵- اتصال کفشک ها با صفحات پرس: برای این کار معمولا از روبنده استفاده می کنند ولی می توان روی کفشک خزینه جای پیچ در نظر گرفت تا در صورت نیاز بتوان کفشک را با پیچ و مهره به صفحات پرس متصل کرد.
۶- چگونگی خروج قطعه تولیدی از قالب: پولک پس از جدا شدن از نوار وارد قسمت مستقیم ماتریس شده و پس از عبور از آن وارد قسمت زاویه دار ماتریس می گردد.برای خروج آن می بایستی سوراخی در همین راستا روی کفشک ایجاد کرد تا قطعه به راحتی از آن عبور کرده و به زیر کفشک راه یابد ،البته اگر کفشک مستقیما روی صفحه پرس نشسته باشد باید سوراخ مزبور در راستای سوراخ صفحه پرس باشد تا قطعه از داخل این سوراخ به زیر پرس راه یابد ولی در قالبهای برش مرحله ای این عمل امکانپذیر نیست و معمولا توسط دو قطعه که به پل معروفند ،فاصله بین کفشک پایین و صفحه پرس ایجاد می کنند تا پولک به راحتی از قالب خارج شود.