نکاتی در مورد تلرانسهای فرم و وضعیت

  • نکاتی در مورد تلرانسهای فرم و وضعیت
    یک قطعه مرکب از اشکال هندسی خاصی است.از آنجا که ساخت بدون نقص از روی شکل هندسی قطعات غیر ممکن است منجر به تغییر در فرم و وضعیت هندسی قطعه از حالت ایده آل آن می شود.این تلرانسها فقط وقتی معنی دارد که بخواهیم در ارتباط با عمل مورد نظر یا ساخت اقتصادی قطعه مطمئن باشیم.
  • تلرانسهای فرم
    این نوع تلرانس تغییرات مجاز یک قسمت از قطعه را نسبت به شکل ایده آل ،مقدار و شکل مجاز آن مشخص می کند. تلرانسهای فرم عبارتند از: مستقیمی ،تختی ، دایره ای،،استوانه ای،شکل هر نوع خط ،شکل هر نوع سطح که ذیلاً به توضییح آنها می پردازیم:

    مستقیمی (: )محدوده تلرانسی،بین دو صفحه صاف و موازی تعریف می شود که به فاصله T از هم قرار دارند.خط یا لبه تلرانس گذاری شده می تواند بین این دو صفحه هر حالتی را به خود بگیرد.
    مثال: در شکل زیر خط سرتاسری راس مثلث باید بین دو صفحه موازی که به فاصله T از هم قرار دارند واقع باشد.

مستقیمی

مستقیمی

تختی (): نشان دهنده مقدار ناصافی یک سطح است.
مثال: کلیه نقاط سطح نشان داده شده بایستی بین دو صفحه موازی که به مقدار T از هم فاصله دارند واقع شود.

تختی

تختی

دایره ای (): محیط هر مقطع برشی از جسم مدور که روی آن تلرانس گذاری شده ،بایستی بین دو دایره متحدالمرکز و هم صفحه با اختلاف شعاع T قرار گیرد.
مثال: در شکل زیر حالت دایره ای هر مقطع از مخروط بایستی بین دو دایره متحدالمرکز با اختلاف شعاع T حفظ شود.

دایره ای

دایره ای

استوانه ای ( ):سطح خارجی استوانه بایستی در کل طول خود بین دو استوانه متحدالمرکز به ضخامت T قرار گیرد.در این استوانه متحدالمرکز ،قطر کوچک برابر با اندازه اسمی استوانه منهای T می باشد و به همین ترتیب قطر بزرگ برابر با اندازه اسمی به اضافه T می باشد.

استوانه ای

استوانه ای

شکل هر نوع خط ():در هر مقطع برش موازی با صفحه تصویر ،منحنی مورد نظر باید بین دو خط در بر گیرنده دوایری به قطر T قرار گیرد به طوریکه مراکز این دوایر بر خطی که مشخصات هندسی صحیح منحنی را بیان می کند،واقع شود.

-

-

شکل هر نوع سطح (): کلیه نقاط تشکیل دهنده سطح تلرانس گذاری شده بایستی بین دو سطح موازی و با فاصله T از همدیگر قرار گیرند.
مثال: محدوده تلرانسی با دو سطح که از کره هایی به قطر T تشکیل شده محدود می شود و مراکز این کره ها روی سطح تئوری تعریف شده قرار دارد.

سطح

سطح

ابتدای صفحه


منبع:
اصول طراحی و ساخت قالبهای برش
تالیف:سیروس حسن زاده


جدول ۹: تعیین ضخامت کفشک بر حسب نیروی برشی

حداقل ضخامت کفشک

نیروی برشی بر حسب ton

۳۵

۱۰-۰

۵۰

۳۰-۱۰

۶۳

۶۰-۳۰

۷۰

۹۰-۶۰

۸۳

۱۲۰-۹۰

۹۵

۱۵۰-۱۲۰

۱۱۰

۲۰۰-۱۵۰

۱۴۰

۲۰۰≥

۵- اتصال کفشک ها با صفحات پرس: برای این کار معمولا از روبنده استفاده می کنند ولی می توان روی کفشک خزینه جای پیچ در نظر گرفت تا در صورت نیاز بتوان کفشک را با پیچ و مهره به صفحات پرس متصل کرد.
۶- چگونگی خروج قطعه تولیدی از قالب: پولک پس از جدا شدن از نوار وارد قسمت مستقیم ماتریس شده و پس از عبور از آن وارد قسمت زاویه دار ماتریس می گردد.برای خروج آن می بایستی سوراخی در همین راستا روی کفشک ایجاد کرد تا قطعه به راحتی از آن عبور کرده و به زیر کفشک راه یابد ،البته اگر کفشک مستقیما روی صفحه پرس نشسته باشد باید سوراخ مزبور در راستای سوراخ صفحه پرس باشد تا قطعه از داخل این سوراخ به زیر پرس راه یابد ولی در قالبهای برش مرحله ای این عمل امکانپذیر نیست و معمولا توسط دو قطعه که به پل معروفند ،فاصله بین کفشک پایین و صفحه پرس ایجاد می کنند تا پولک به راحتی از قالب خارج شود.