مثالی از محاسبات برش قطعات – قسمت سوم

 • نکاتی در مورد روشهای ساخت و طراحی و مونتاژ
  ۱- در هنگام طراحی نوار نهایت دقت را در ایجاد بهترین حالت برای استفاده از نوار خام با کمترین دور ریز به کار برید.
  ۲- به هنگام مونتاژ قالب سعی کنید که لقی ،بین محیط سنبه و ماتریس به طور یکنواخت ایجاد شود.
  ۳- در قطعاتی که مقاطع سوراخکاری نزدیک به هم در ایستگاههای برش متوالی دارند،می توان برای جلوگیری از تداخل ته سنبه ها در همدیگر از مراحل استراحت استفاده کرد.
  ۴- برای ساخت سنبه و فولاد از ماتریس مرغوب (SPK ) با ۶۰ راکول سختی که لبه های برش آن به وسیله سنگ تیز و صیقلی شده،استفاده کنید.
  ۵- سنبه های با مقطع پیچیده را حتماً به صورت چند تکه طراحی کنید.
  ۶- در قالبهای برش چند مرحله ای ماتریس را به صورت چند تکه طراحی کنید.
  ۷- در مرحله طراحی ماتریس،زمینه آن را به صورت سنگ خورده طراحی کنید.
  ۸- جهت مونتاژ سریعتر و دقیقتر قطعات قالب،کلیه سوراخهای قطعات مختلف را که بایستی در راستای همدیگر باشند،با هم سوراخکاری کنید.
  ۹- برای جلوگیری از چرخش احتمالی سنبه ،حتماً آن را در داخل سنبه گیر مهار نمایید.
  ۱۰- جهت ساخت سنبه ها وماتریس هایی که احتیاج به عمل اسپارک دارند،حتماً ابعاد و اندازه های الکترودهای مورد نیاز را به طور دقیق محاسبه کنید.
  ۱۱- در قالبهایی که از ضربه گیر استفاده می شود،بایستی جنس آنرا نسبت به سنبه از فلز نرمتری انتخاب کرد.
  ۱۲- در مورد کفشکهای قالب سعی شود که تا حد امکان از نوع ساخته شده و استاندارد آن استفاده کنید.در صورت در دست نبودن نوع ساخته شده از فولادی که قابلیت ماشینکاری خوبی دارد استفاده کنید.
  ۱۳- جهت توقف نوار سعی شود که از متوقف کننده کناره بر(سایدکاتر)یا سیستم تغذیه اتوماتیک همراه با پایلوت گیری استفاده شود.
  ۱۴- مقطع سنبه کناره بر را به شکلی طراحی کنید که پلیسه ای در اطراف نوار ایجاد نشود.
  ۱۵- میله راهنما را از جنسی با سطحی سخت و مغزی نرم انتخاب کنید.
  ۱۶- قطر و تعداد و نحوه قرار میله راهنما را طوری انتخاب کنید که در مقابل مجموع نیروهای جانبی به خوبی مقاومت کند .
  ۱۷- جنس بوش را نسبت به میله راهنما از فلز نرم تری انتخاب کرده و یا در صورت همجنس گرفتن آنرا کمتر سخت کنید.
  ۱۸- تا حد امکان سعی کنید که از بوشهای ساخته شده استاندارد(بوش ساچمه ای) استفاده کنید.
  ۱۹- در صورت استفاده از بیرون انداز فنری بایستی که صفحه بیرون انداز از جنسی متناسب با جنس ورق انتخاب شود.
  ۲۰- سعی کنید در استفاده از توپی ،از نوع ساخته شده و استاندارد آن استفاده کنید.
  ۲۱- توپی را درست در مرکز ثقل نیروهای برشی نصب کنید.
  ۲۲- پس از ساخت تمامی قطعات قالب آنها را از نظر ابعاد،اندازه و تلرانسهای داده شده کنترل نمایید.
  ۲۳- قطعاتی از قالب را که احتمال زنگ زدن آنها می رود با عملیات سیاهکاری شیمیایی در مقابل زنگ زدن مقاوم کنید.
  ۲۴- سطوحی از قالب را که احتیاج به روغنکاری دارند همیشه چرب نگه دارید.
  ۲۵- هر چند وقت یکبار، قطعه تولیدی را از نظر ابعاد و اندازه و مرغوبیت تولید کنترل نمایید.
  ۲۶- لقی را متناسب با جنس، ضخامت و دقت قطعه تولیدی انتخاب کنید.
  ۲۷- برای جلوگیری از تمرکز تنش یا شکستن قطعه در حین آبکاری یا کارکرد،گوشه های تیز آن را با قوس مناسب(راکورد) بگیرید.
  ۲۸- در نقشه های تفکیکی قطعات قالب ،عملیاتی را که باید روی آن انجام گیرد به طور دقیق مشخص کنید.
  ۲۹- در اتصال قطعات قالب فقط از پیچ و پین استفاده کنید.
  ۳۰- در صورت وجود امکانات کامپیوتری ،حتماً از برنامه های مخصوص آن برای طراحی قالب کمک بگیرید.
  ۳۱- نشیمنگاه پیچها را طوری طراحی کنید که پیچ به طور کامل در داخل قطعه بنشیند.
  ۳۲- گوشه ها لبه های تیز را در کلیه قطعات بیرونی قالب، که احتمال برخورد دست با آنها می رود،بگیرید.
  ۳۳- در قالبهای سنگین محلی را در کفشک پایین جهت عملیات حمل و نقل قالب در نظر بگیرید.
  ۳۴- قبل از شروع به کار پرس،جهت قطعه زنی کورس مورد نظر آنرا تنظیم کنید.
  ۳۵- برای یکنواختی سطح ،پس از مونتاژ سنبه در سنبه گیر، کف آنها را با هم سنگ بزنید.
  ۳۶- تلرانس طول کلیه سنبه ها را تا حد امکان بسته در نظر بگیرید،تا عمل برش توسط آنها در یک زمان صورت بگیرد.
  ۳۷- قطر قسمت موقعیت دهنده پین جوینده باید تا حد امکان نسبت به سوراخ روی نوار دقیق در نظر گرفته شود.
  ۳۸- فنرهای بیرون انداز را هر چند بار یکبار کنترل نمایید،تا حالت فنریت خود را داشته باشد.
  ۳۹- میله راهنما را در جایی نصب کنید که مانع حرکت سریع دست نباشد.

ابتدای صفحه


منبع:
اصول طراحی و ساخت قالبهای برش
تالیف:سیروس حسن زاده


جدول ۹: تعیین ضخامت کفشک بر حسب نیروی برشی

حداقل ضخامت کفشک

نیروی برشی بر حسب ton

۳۵

۱۰-۰

۵۰

۳۰-۱۰

۶۳

۶۰-۳۰

۷۰

۹۰-۶۰

۸۳

۱۲۰-۹۰

۹۵

۱۵۰-۱۲۰

۱۱۰

۲۰۰-۱۵۰

۱۴۰

۲۰۰≥

۵- اتصال کفشک ها با صفحات پرس: برای این کار معمولا از روبنده استفاده می کنند ولی می توان روی کفشک خزینه جای پیچ در نظر گرفت تا در صورت نیاز بتوان کفشک را با پیچ و مهره به صفحات پرس متصل کرد.
۶- چگونگی خروج قطعه تولیدی از قالب: پولک پس از جدا شدن از نوار وارد قسمت مستقیم ماتریس شده و پس از عبور از آن وارد قسمت زاویه دار ماتریس می گردد.برای خروج آن می بایستی سوراخی در همین راستا روی کفشک ایجاد کرد تا قطعه به راحتی از آن عبور کرده و به زیر کفشک راه یابد ،البته اگر کفشک مستقیما روی صفحه پرس نشسته باشد باید سوراخ مزبور در راستای سوراخ صفحه پرس باشد تا قطعه از داخل این سوراخ به زیر پرس راه یابد ولی در قالبهای برش مرحله ای این عمل امکانپذیر نیست و معمولا توسط دو قطعه که به پل معروفند ،فاصله بین کفشک پایین و صفحه پرس ایجاد می کنند تا پولک به راحتی از قالب خارج شود.