مثالی از محاسبات برش قطعات- قسمت دوم

  • محاسبه محل نصب توپی
    برای تعیین محل نصب توپی که همان مرکز ثقل کلیه سنبه های برش نیز می باشد و به روش زیر عمل کرده (گشتاورگیری نسبت به یک نقطه) و محل مختصاتی آن را در دو جهت X و Y پیدا می کنیم.

شکل ۴۷

تعیین محل نصب توپی

تعیین محل نصب توپی

شکل۴۸

تعیین محل نصب توپی

تعیین محل نصب توپی

شکل۴۹

تعیین محل نصب توپی

تعیین محل نصب توپی

شکل ۵۰

تعیین محل نصب توپی

تعیین محل نصب توپی

همانطور که مشاهده شد در محاسبات مربوط به قالب برش،مطالبی از قبیل:دورریز (پرت)،نیروی برشی مورد نیاز و محاسبه محل نصب توپی از جمله مطالب مهم و قابل توجه این قسمت می باشد .در این راستا توضییح چند مطلب که در مثال مربوطه نیز به آنها اشاره شد ضروری است:
۱- پس از محاسبه مقدار دورریز که بر حسب شکل مقاطع برش و ضخامت نوار مقادیر متناسبی را به خود اختصاص می دهد،ضریب اطمینان را به آن اضافه کرده تا احتمال پاره شدن ورق در قسمتهای مختلف آن را به حداقل ممکن تقلیل یابد.
۲- پس از محاسبه نیروی برشی مقدار به دست آمده آنرا در ضریب اطمینان در نظر گرفته شده ضرب کرده تا با توجه به عوامل مضر پیش بینی نشده ،عمل برش به آسانی و بدون برخورد با مشکلی صورت گیرد.
۳- در مثال فوق برای پیدا کردن محل نصب توپی از روش گشتاورگیری استفاده شده و محل منختصاتی آن را با توجه به محورهای XوY تعیین شده است. به دلیل واقع بودن کلیه سنبه های برش (به غیر از سنبه کناره بر)در یک راستا پس از محاسبه،مشاهده می شود که این محل با با توجه به محور X درست روی محوری که از مرکز کلیه سنبه ها می گذردواقع شده است و مرکز مختصاتی آن در جهت محور Y فقط یک میلیمتر پایین تر از محور نامبرده و به طرف سنبه کناره بر می باشد.

ابتدای صفحه


منبع:
اصول طراحی و ساخت قالبهای برش
تالیف:سیروس حسن زاده


جدول ۹: تعیین ضخامت کفشک بر حسب نیروی برشی

حداقل ضخامت کفشک

نیروی برشی بر حسب ton

۳۵

۱۰-۰

۵۰

۳۰-۱۰

۶۳

۶۰-۳۰

۷۰

۹۰-۶۰

۸۳

۱۲۰-۹۰

۹۵

۱۵۰-۱۲۰

۱۱۰

۲۰۰-۱۵۰

۱۴۰

۲۰۰≥

۵- اتصال کفشک ها با صفحات پرس: برای این کار معمولا از روبنده استفاده می کنند ولی می توان روی کفشک خزینه جای پیچ در نظر گرفت تا در صورت نیاز بتوان کفشک را با پیچ و مهره به صفحات پرس متصل کرد.
۶- چگونگی خروج قطعه تولیدی از قالب: پولک پس از جدا شدن از نوار وارد قسمت مستقیم ماتریس شده و پس از عبور از آن وارد قسمت زاویه دار ماتریس می گردد.برای خروج آن می بایستی سوراخی در همین راستا روی کفشک ایجاد کرد تا قطعه به راحتی از آن عبور کرده و به زیر کفشک راه یابد ،البته اگر کفشک مستقیما روی صفحه پرس نشسته باشد باید سوراخ مزبور در راستای سوراخ صفحه پرس باشد تا قطعه از داخل این سوراخ به زیر پرس راه یابد ولی در قالبهای برش مرحله ای این عمل امکانپذیر نیست و معمولا توسط دو قطعه که به پل معروفند ،فاصله بین کفشک پایین و صفحه پرس ایجاد می کنند تا پولک به راحتی از قالب خارج شود.