مثالی از محاسبات برش قطعات – قسمت اول

 • نکته ها و توضیحات
  در این بخش با آوردن نقشه چند قالب ساخته شده سعی شده است که طراح را با چگونگی شکل و نقشه قالب برش آشنا کنیم .البته به دلیل بزرگ بودن نقشه های قالب نمی توان آنها را به صورت کامل گنجاند و لذا با حذف قسمتهایی از نقشه این کار عملی گردید.
  در این قسمت علاوه بر نقشه ها و مثالهای عملی سعی شده است که با توضییح مفاهیمی از قبیل: نقشه کشی،قالب،فولاد و خواص آن و …. دید طراح را نسبت به این موضوعات بازتر کرده تا او بتواند از این مطالب در طرح خود حداکثر استفاده را ببرد.
 • مثالی از محاسبات برش قطعات – ۱
  شکل زیر نشان دهنده یک نمونه از قطعه تولیدی توسط قالب برش می باشد که طرح قالب آن نیز در صفحات بعد با شماره نقشه D-20014 ترسیم شده است.قبل از شروع به ترسیم آن بایستی محاسبات زیر را برای این نقشه انجام داد:

شکل۴۵:مثالی از محاسبات برش

محاسبات برش

T : ضخامت جنس:برنج مقاومت کششی: ۲۰ Kg/mm2

 • محاسبه دورریز یا پرت:
  اولین مرحله محاسبات مربوط به تعیین دورریز(پرت) قطعه فوق می باشد که به توجه به اینکه قطعه محیط خارجی قوس داری دارد و این قوسها در دو ایستگاه پشت سر هم نسبت به هم حالت واگرایی دارند از فرمول مربوط به دسته اول استفاده کرده و مقدار آن را ۷% ضخامت ورق در نظر می گیریم،که به این ترتیب مقدار آن ۰٫۷ میلیمتر می شود ولی با در نظر گرفتن ضریب اطمینان آن ره به ۱٫۵ میلیمتر افزایش می دهیم.

شکل ۴۶: محاسبه دورریز یا پرت

محاسبه دوریز ورق

محاسبه دوریز ورق

 • محاسبه نیروی برش:
  همانطور که در شکل بالا دیده می شود عملیات برش در ۵ ایستگاه روی نوار انجام می گیرد.برای تعیین مقدار نیروی برش لازم ،بایستی نیروی برش را در هر ایستگاه به طور جداگانه پیدا کرده و از مجموع کل آنها مقدار کل نیروی برشی را محاسبه کنیم.
  ایستگاه اول: در این ایستگاه دو مقطع برشی وجود دارد.یکی از آنها مربوط به سنبه کناره بر و دیگری مربوط به سوراخ پین جوینده می باشد.
  FA= tB ×SA
  tB= 0.8×۲۰=۱۶ Kg/mm2 مقاومت برشی برنج
  tB= 0.8 × ۶B
  tB : مقاومت برشی (Kg/mm2 )
  ۶: مقاومت کششی (Kg/mm2 )
  S : سطح جانبی برش (Kg/mm2 )
  برای به دست آوردن سطح جانبی برش بایستی محیط مقاطع برش را در ضخامت ورق ضرب کنیم:

محاسبه نیروی برش

محاسبه نیروی برش

ابتدای صفحه


منبع:
اصول طراحی و ساخت قالبهای برش
تالیف:سیروس حسن زاده


جدول ۹: تعیین ضخامت کفشک بر حسب نیروی برشی

حداقل ضخامت کفشک

نیروی برشی بر حسب ton

۳۵

۱۰-۰

۵۰

۳۰-۱۰

۶۳

۶۰-۳۰

۷۰

۹۰-۶۰

۸۳

۱۲۰-۹۰

۹۵

۱۵۰-۱۲۰

۱۱۰

۲۰۰-۱۵۰

۱۴۰

۲۰۰≥

۵- اتصال کفشک ها با صفحات پرس: برای این کار معمولا از روبنده استفاده می کنند ولی می توان روی کفشک خزینه جای پیچ در نظر گرفت تا در صورت نیاز بتوان کفشک را با پیچ و مهره به صفحات پرس متصل کرد.
۶- چگونگی خروج قطعه تولیدی از قالب: پولک پس از جدا شدن از نوار وارد قسمت مستقیم ماتریس شده و پس از عبور از آن وارد قسمت زاویه دار ماتریس می گردد.برای خروج آن می بایستی سوراخی در همین راستا روی کفشک ایجاد کرد تا قطعه به راحتی از آن عبور کرده و به زیر کفشک راه یابد ،البته اگر کفشک مستقیما روی صفحه پرس نشسته باشد باید سوراخ مزبور در راستای سوراخ صفحه پرس باشد تا قطعه از داخل این سوراخ به زیر پرس راه یابد ولی در قالبهای برش مرحله ای این عمل امکانپذیر نیست و معمولا توسط دو قطعه که به پل معروفند ،فاصله بین کفشک پایین و صفحه پرس ایجاد می کنند تا پولک به راحتی از قالب خارج شود.