دومین نمایشگاه بین المللی صنایع مفتولی، سیم و کابل، اتصالات و ماشین آلات وابسته

دومین نمایشگاه بین المللی صنایع مفتولی، سیم و کابل، اتصالات و ماشین آلات وابسته

یک شنبه – چهار شنبه

۹۳-۰۹-۲۳لغایت ۲۶-۰۹-۹۳

۱۴ دسامبر ۲۰۱۴ – ۱۷ دسامبر ۲۰۱۴

نمایشگاه بین اللمللی تهران