یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی(فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری)

یازدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی(فولاد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب سازی و ریخته گری)

جمعه –   دو شنبه

۹۳-۰۹-۰۷لغایت ۱۰-۰۹-۹۳

۲۸ نوامبر ۲۰۱۴ –۰۱ دسامبر ۲۰۱۴

نمایشگاه بین اللمللی تهران