نهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو

نهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو

جمعه –   دو شنبه

۹۳-۰۹-۰۷لغایت ۱۰-۰۹-۹۳

۲۸ نوامبر ۲۰۱۴ –۰۱ دسامبر ۲۰۱۴

نمایشگاه بین اللمللی تهران