نهمین نمایشگاه بین الملی ایران پلاست

 

زمان برگزاری :

تاریخ شروع : روزدو شنبه – ۱۳۹۳/۰۷/۰۴
تاریخ خاتمه : روز جمعه  – ۱۳۹۳/۰۰۷/۰۷

محل برگزاری:

محل دائمی نمایشگاههای تهران