چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

 

زمان برگزاری :

تاریخ شروع : روزدوشنبه – ۱۳۹۳/۰۷/۱۴
تاریخ خاتمه : روز پنج شنبه– ۱۳۹۳/۰۷/۱۷

محل برگزاری:

محل دائمی نمایشگاههای تهران