دومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران — اردیبهشت ۹۳

زمان برگزاری :

تاریخ شروع : روز شنبه – ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ (۲۶ آوریل ۲۰۱۴)
تاریخ خاتمه : روز سه شنبه  – ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ (۲۹ آوریل ۲۰۱۴)

محل برگزاری:

محل دائمی نمایشگاههای تهران