۱۷مین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی،دندانپرشکی ،داروئی و آزمایشگاهی –اردیبهشت ۹۳

زمان برگزاری :

تاریخ شروع : روز پنج شنبه – ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ (۱۵ می ۲۰۱۴)
تاریخ خاتمه : روز یک شنبه  – ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ (۱۸ می ۲۰۱۴)

محل برگزاری:

محل دائمی نمایشگاههای تهران