نوزدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی وماشین آلات وابسته

۲۹ آذرماه ۱۳۹۱چهارشنبه
۱۳۹۱-۰۹-۲۹
۱۹ دسامبر ۲۰۱۲

——————

شنبه
۱۳۹۱-۱۰-۰۲
۲۲ دسامبر ۲۰۱۲