اولین جشنواره کارآفرینان تولید وتجارت تجهیزات دندانپزشکی

۲۸ آذرماه ۱۳۹۱سه شنبه
۱۳۹۱-۰۹-۲۸
۱۸ دسامبر ۲۰۱۲

—————–

جمعه
۱۳۹۱-۱۰-۰۱
۲۱ دسامبر ۲۰۱۲